julia京香

Zobrazi? od

N¨?zov debaty Po?et Najnov?¨? pr¨?spevok
Zru?ili bankov? odvod. Zmenia sa klientom ¨?roky, zn¨??ia poplatky, alebo n¨?m po?i?aj¨? viac? 1 24.06.2020 05:16:25
Poznal som krajinu, kde mami?ka mohla necha? die?a v ko?¨?ku pred obchodom - sam¨? bez dozoru ! 231 24.06.2020 05:11:50
Trump ozn¨?mil, ?e vyd¨? v?konn¨? nariadenie na ochranu pam?tn¨?kov 23 24.06.2020 05:10:34
Koll¨?r a Kri?t¨?fkov¨? maj¨? spolo?n? probl¨?m: Ich pr¨?ce maj¨? by? plagi¨?ty 805 24.06.2020 05:06:17
Bil?¨?k: Vu?i?ovi gratulujeme so zdvihnut?m prstom 16 24.06.2020 04:36:22
?¨?¨?ania otestovali ?peci¨?lny vlak, r?chlos?ou sa bl¨??i lietadlu 6 24.06.2020 04:13:39
Bolton v memo¨?roch ostro kritizuje prezidenta Trumpa 28 24.06.2020 04:11:55
Fico vyzval Pellegriniho na odchod z funkcie podpredsedu parlamentu, nahradi? ho m¨? Blan¨?r 249 24.06.2020 03:51:16
Kam pozvala ?aputov¨? na k¨?vi?ku rak¨?skeho prezidenta? 189 24.06.2020 03:48:48
Z Fakulty informatiky STU odch¨?dza ?as? pedag¨?gov 33 24.06.2020 02:54:15
Slovensko vysych¨?, nezachr¨?nia to ani prudk¨? da?de. Bude dos? pitnej vody? 192 24.06.2020 02:09:51
Pelleho jamky. .. . 4 24.06.2020 02:08:48
O k?¨??ovom v?zname nen¨?padn?ch vec¨? 6 24.06.2020 01:17:35
Zdravotne postihnut¨? ?udia dostan¨? od j¨?la viac pe¨?az¨? 22 24.06.2020 01:06:36
Sme rodina nepatr¨? do parlamentu 7 24.06.2020 01:02:20
Jedy z vrakunskej skl¨?dky sa ?¨?ria ?alej, odstr¨?nenie zastavili n¨?mietky 12 24.06.2020 00:55:05
Ako prerobi? 160-tis¨?c eur? Najazdite 855-tis¨?c km na Audi A8 19 24.06.2020 00:47:09
ANKETA: Posme?ky, ostr¨? kritika. Zasl¨??i si to Djokovi?? 8 24.06.2020 00:45:51
Mlad?ch soci¨?lnych demokratov op¨???a polovica predsedn¨?ctva 182 24.06.2020 00:15:06
Mgr. Koll¨?r, Bc. Kri?t¨?fkov¨? 9 24.06.2020 00:02:18
< Predch¨?dzaj¨?ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasleduj¨?ce >
Pravidl¨? v skratke: Pr¨?spevky vyjadruj¨? n¨?zory ?itate?ov. Redakcia Pravda.sk nem??e ovplyvni? ich obsah. Vyhradzuje si v?ak pr¨?vo pod?a vlastn¨?ho uv¨??enia odstra¨?ova? nevhodn¨? pr¨?spevky a blokova? pr¨?stup do Debaty pou?¨?vate?om, ktor¨? poru?uj¨? pravidl¨?. Neprijate?n¨? s¨? hlavne ur¨??ky in?ch prispievate?ov, hrub¨? oso?ovanie tret¨?ch os?b, vulgarizmy, hanobenie rasy, n¨?roda ?i n¨?bo?entva, propag¨?cia akejko?vek ?innosti poru?uj¨?cej z¨?kony SR, zneu?¨?vanie cudzej identity (vyd¨?vanie sa za niekoho in¨?ho), zneu?¨?vanie Debaty na neplaten¨? reklamu, spamovanie Debaty textami nes¨?visiacimi s t¨?mou, spamovanie ostatn?ch pou?¨?vate?ov pomocou funkcie s¨?kromn?ch spr¨?v a hrub¨? po?kodzovanie dobrej povesti prev¨?dzkovate?a port¨?lu Pravda.sk. Tieto podmienky sa t?kaj¨? tak pr¨?spevkov ako aj verejn¨?ho profilu pou?¨?vate?a. Pou?¨?vate?ovi, ktor? poru?il pravidl¨?, m??u by? sp?tne zmazan¨? v?etky vytvoren¨? pr¨?spevky aj verejn? profil. D??ka textu pr¨?spevku m??e by? maxim¨?lne 1000 znakov, dlh?ie pr¨?spevky bud¨? skr¨?ten¨?. Cel¨? pravidl¨? (upraven¨? 1. 2. 2012).

Od 11. j¨?na je registr¨?cia v debat¨?ch na Pravda.sk op?? podmienen¨? autoriza?nou SMS na nov¨? ?¨?slo
+421 902 02 81 38.

V?etci diskutuj¨?ci, ktor¨? sa registrovali od 29. apr¨?la 2014, sa musia autorizova? dodato?ne - pri najbli??om prihl¨?sen¨?.

Diskutuj¨?ci, registrovan¨? do 29. apr¨?la 2014, pokra?uj¨? v debat¨?ch bez zmeny.

viac v ?l¨?nku Pravda.sk sa pustila do skvalit¨?ovania deb¨?t
(?l¨?nok aktualizovan?)
Kontakt na administr¨?tora: debata@pravda.sk

Odpor¨??ame