Sedenie na NESEDE

neseda__kpia__kpiaKe? pracujeme, venujeme pozornos? v?etk?m veciam okolo seba. Nástrojom a vybaveniu dielne, priestorom, autu, aj softvéru. Jednu z najd?le?itej?ích vecí v?ak máme pod zadkom a tak si mo?no ani neuvedomíme, ?e práve pracovná stoli?ka je to, ?o si tie? zaslú?i pozornos?. Ako si vybra??

?íta? cel? ?lánok...
 
Kurzy socha?e Adama Krhánka

Prost?ednictvím ?e?ení praktick?ch p?íklad?, na základě Va?eho zamě?ení, se nau?íte pokro?ilé postupy, vedoucí k vysoce profesionálním v?stup?m na poli 3D skenování, 3D tisku, organického a p?esného technického modelování, texturování, virtuálních prezentací produkt?, vizualizací a dal?ího ?irokého spektra práce ve virtuálním prostoru. M??ete po?ítat s individuálním p?ístupem, záběrem ?istě na pro Vás prospě?nou tématiku. Nau?íte se několik softwar?, které jsou v kombinaci nejefektivněj?ím ?e?ením 3D problematiky.

?íta? cel? ?lánok...
 
Za?iatky tvarového opracovania dreva motorovou pílou

V?chodiskov? stav, tvrdenia

Ako uvádzajú dostupné zdroje, v?robou s?ch si krátili vo?né chvíle kanadskí a americkí drevoruba?i niekedy v polovici p??desiatich rokov minulého storo?ia. Toto tvrdenie v?ak nepochádza z d?veryhodn?ch zdrojov a odporuje dvom zásadn?m faktom. V tomto období mali píly pohon z motora rie?en? cez pomerne ?a?kú a objemnú prevodovku a nevyrábali sa e?te píly s karburátorom necitliv?m na polohu. Toto vylu?uje efektívne obrábanie tvarovo zlo?itej?ích objektov z dreva, kde je potreba ?astej zmeny rezn?ch uhlov. Akceptovate?né by bolo zhotovenie objektov s jednoduchou geometriou, alebo len zarezanie rovn?ch pl?ch rie?en?ch opracovávan?ch objektov, napríklad stolov, stoli?iek, lavi?iek. To v?ak bolo mo?né v takomto prípade aj ove?a sk?r.

?íta? cel? ?lánok...
 
?elanie
IMG_5218
 
« Za?iatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 33

Vyberáme z ?lánkov u?ívate?ov

svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruadultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZB?RSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmias? názvom portálu, preto?e okrem rezbárstva  sú tu u?ito?né informácie z viacer?ch oblastí. V krátkom ?ase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovan?ch, kde m??ete umiestni? svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukov?te dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na ak? sa nezabudne

?


?

?

Vydáva

A-studio Andrej Ir?a
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

?

ISSN 1338-3728


 

?

drotaria