Altirra 3.90

Nowa wersja jednego z najpopularniejszych emulatorów 8-bitowego Atari oraz konsoli Atari 5200 ju? dost?pna. A oto, co w niej nowego znajdziemy (w j?zyku angielskim):

 • Accuracy: 800 System Reset timing fixed, undocumented RMW and WSYNC timing fixes, several fixes to 65C816 direct page wrapping and Veronica, many fixes to FDC/RIOT/6809 for full disk drive emulation, improved POKEY two-tone mode emulation, more accurate power-up hardware state.
 • Debugger: Improved disassembly window with automatic block separation and inline call target preview, more disassembly options, better loop detection in the history window, Alt+Shift+click to jump to history for a pixel. Disk drives: 810 Turbo, Amdek, and Percom AT-88 full emulation; easier file import/export in the Disk Explorer.
 • Display: Improved PAL artifacting and color defaults, gamma-corrected frame blending, color setting import/export, PERITEL and monochrome monitor emulation, fixes to color correction logic (esp. with VBXE).
 • Firmware: Updated AltirraOS 3.26 for improved compatibility with hardware addons and software, improved autodetection for custom OS ROMs.
 • Tape: Faster emulation especially in warp mode, audio filter compensation for better turbo decoding, and enhanced debugging for tape issues.
 • Video recording: Aspect ratio correction, scaling, and direct H.264/WMV compression support through Media Foundation.
 • UI: Dark theme, improved audio monitor/scope, improved timing for slightly reduced latency.
 • Po download zapraszamy na stron? projektu.

  Uwaga: jest to ostatnia wersja emulatora, ze wsparciem dla Windows XP. Od wersji 4.00, wymaganym systemem b?dzie przynajmniej Windows 7 z SP1.

Ataricrypt magazine do ?ci?gni?cia

Jak doniós? mi RetroBorsuk z zaprzyja?nionego retronagazie.eu - jest dost?pny do ?ci?gni?cia magazyn w PDF-ie do du?ego Atari. Pierwszy numer "Ataricrypt Magazine" w?a?nie mi si? ?ci?ga... Smacznego.

DECRUNCH 2020

DECRUNCH jest imprez? gromadz?c? fanów komputerów 8 i 16 bit popularnych w ?wiecie w latach 80 i 90 XX wieku, a w szczególno?ci okazj? spotkania i udzia?u w konkursach dla ludzi ?rodowiska demosceny. Tradycyjnie na imprezie najsilniej wspierane s? maszyny stockowe, czyli popularne w czasach ?wietno?ci, w miar? mo?liwo?ci najprostsze konfiguracje 8- i 16-bit. Atari reprezentuj? 800XL/65XE oraz 1040ST. Prace na platformy Atari mo?na umieszcza? w konkursach:

 • Executable Music
 • Executable Graphics
 • Wild Demo
 • Intro
 • 8-bit Demo
 • Game Dev

Wi?cej informacji na stronie party https://decrunch.org

Silly Venture - to ju? 20 lat!

Dok?adnie dwie dekady temu, 21 kwietnia 2000 roku odby?o si? pierwsze "Silly Venture" w Gdańsku. Mia?o by? jednorazowym "Venczer", a od pewnego momentu sta?o si? niemal cyklicznym. Na t? okoliczno?? Wieczór przygotowa? kolejn? ods?on? strony eventu, jednocze?nie komponuj?c now? ?cie?k? "pod t?o". Ale tegoroczna edycja to nie tylko 20-lecie SV, ale tak?e 35-lecie komputera Atari ST!

Obie te rocznice na pewno nie przejd? bez echa - o czym dowiecie si? m.in. z newsów pod dobrze Wam znanym adresem: www.sillyventure.eu

Lynx 2020 programing competition

Interesuje was "Przysz?o??"? Bo taki jest temat tegorocznej edycji (FUTURE). Zreszt? podam za organizatorami:

This year's theme is "Future", but that's future with a twist. Think about how the future would have been imagined back in the 1990s when this console was new. Think of the retro movie posters and the games at the time and imagine them 50 years forward. Flying cars, space exploration, living on the moon, visiting other planets, intelligent robots, blasters and mind control, plus many other wonderful things that were yet to come. We're talking about what the 2040s would look like if you were living in the 90s.

Of course this leaves it very open ended and you're only limited by your imagination!

Kto? z naszych ch?tny w tym roku?

Silly Venture 2020 - invitka na Atari ST z Revision!

Wczoraj zakończy?a si? 10. edycja "Revision" - eventu, który co roku odbywa? si? w Saarbrücken (Niemcy), ale z uwagi na restrykcje zwi?zane z Covid-19, party odby?o si? wy??cznie on-line. Nie zabrak?o atarowych akcentów, w tym invitki na Silly Venture 2020 (Atari ST), która zosta?a zaprezentowana w kategorii Oldskool Demo Competition. Jak donosz? autorzy, prace trwa?y do ostatniej chwili, a ich efekt znajdziecie w linkach poni?ej.

Wszystkie aktualne invitki s? dost?pne w serwisie DEMOZOO.

Bizkaia Atari Tournament 2020

Niedawno informowali?my o turnieju gier, który odby? si? 13 wrze?nia w Kraju Basków. Tym razem otrzymali?my od Egoitza Campo relacj? z kolejnej edycji - tym razem nazwanej Bizkaia Atari Tournament 2020.

Z opisem turnieju, a tak?e zdj?ciami i tabel? wyników mo?ecie zapozna? si? w za??czonym obszernym dokumencie opisuj?cym zabaw? naszych kolegów.

SpartaDOSX 4.49

Ukaza?a si? nowa wersja najbardziej rozbudowanego dyskowego systemu operacyjnego dla o?miobitowych komputerów Atari - SpartaDOS X.

Lista zmian jest dosy? d?uga, wi?c zainteresowanych odsy?amy do oficjalnej listy zmian zamieszczonej na stronie projektu.

MILF

Kolejny nowy program u?ytkowy, który pojawi? si? w ci?gu ostatnich kilku dni to aplikacja s?u??ca do konfiguracji stacji dysków, a tak?e wybiórczego kopiowania zawarto?ci dyskietek. Najwa?niejsze funkcje:

 • mo?liwo?? skonfigurowania stacji dysków komendami PERCOM,
 • kopiowanie dowolnej ilo?ci sektorów podaj?c sektor startowy i końcowy
 • zapisywanie logu operacji i mo?liwo?? wyeksportowania go w formacie tekstowym
 • automatyczne akcje, które u?atwiaj? kopiowanie no?ników z du?? ilo?ci? b??dów.

Program mo?na pobra? z w?tku na forum.

ARTur

Dost?pny jest nowy edytor do tworzenia ATASCII artów, przeznaczony dla Atari XL/XE. Jak informuje autor, program jest jeszcze w budowie, ale wi?kszo?? zaplanowanych funkcji ju? dzia?a. Najwa?niejsze z nich:

 • obs?uga zestawów znaków u?ytkownika,
 • zmiana kolorów edytora,
 • historia p?dzla,
 • operacje na obszarach ekranu,
 • zapisywanie fragmentów obrazu,
 • 3 tryby pracy: Type, Draw i Block.

ARTura mo?na pobra? ze strony autora.

Co? Ci? omin??o? Nie przejmuj si?, poni?ej znajduj? si? odno?niki do archiwalnych newsów. Miej jednak na uwadze, ?e to s? ARCHIWALNE wiadomo?ci i linki, które w nich wyst?puj? mog? by? ju? dawno nieaktualne.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Lotharek.pl
Retronics
Sikor Soft
Grawitacja

Szukaj

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby atari.area, atariki oraz forum.

Twoliner

Momencik, uaktualniam...  .

Pami?taj, ?eby linki do Twolinera dodawa? wy??cznie po skróceniu za pomoc? serwisu tiny.pl. Je?li co? Ciebie omin??o - skorzystaj z archiwum.

Network

konto

Nie jeste? zalogowany. Zaloguj si? lub za?ó? konto

forum

Artyku?y

Wywiady

Allegro

Jako, ?e Allegro.pl jest bardzo cz?sto odwiedzanym serwisem przez Atarowców, umiejscowi?em poni?ej wyszukiwark? produktów zwi?zanych z naszym kochanym Atari. Chcesz co? kupi? - wystarczy wpisa? w okienko poni?ej.


Wystarczy wpisac czego szukamy i po chwili znajdujemy sie juz na Allegro.pl.