Δευτ?ρα, 22 Ιουν?ου 2020

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΙΖΑ: ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΡΚΟΥΣΑΝ ΛΙΓΟΣΤΑ, ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ


Του Ν?κου Χατζηγιανν?κη

Κλε?νει σχεδ?ν ?να? χρ?νο? απ’ τι? τελευτα?ε? εκλογ?? και την κυβερνητικ? αλλαγ?. Ο στ?χο? επιστροφ?? των «ν?μιμων ιδιοκτητ?ν» τη? χ?ρα? επιτε?χθηκε. Το αντισυριζα δηλητ?ριο στ?ρεψε πια, συνεπ?? μπορο?με να συζητ?σουμε μεταξ? μα? ψυχραιμ?τερα σε απ?σταση απ? τα γεγον?τα.
?χουμε και λ?με λοιπ?ν.

Σε αρκετο?? αρκο?σε:

 • Η ?ξοδο? απ’ τα μνημ?νια και το νοικοκ?ρεμα τη? οικονομ?α?.
 • Το κομπ?δεμα 37 δι? για ?ρα αν?γκη? και φτην? δανεισμ?, χωρ?? το οπο?ο, η κρ?ση του κορονο?ο? θα ?ριχνε την Ελλ?δα στην ?βυσσο.
 • Η με?ωση τη? ανεργ?α? απ? 28% στο 17%
 • Η επ?νοδο? στην αν?πτυξη 2% μετ? μια δεκαετ?α
 • Η ρ?θμιση του δημ?σιου χρ?ου? που εξασφ?λισε ?να δι?δρομο αν?σα? στη χ?ρα για τα επ?μενα χρ?νια.
 • Η α?ξηση κατ?τατου μισθο?, η επαναφορ? συλλογικ?ν συμβ?σεων και η προσπ?θεια προστασ?α? των εργαζομ?νων
 • Η λ?ση του Μακεδονικο? που μα? ταλ?νιζε δεκαετ?ε?, χωρ?? να λογαρι?ζεται το κομματικ? κ?στο?
 • Η στ?ριξη των αδ?ναμων που περι?ρισε την ανθρωπιστικ? καταστροφ? και με?ωσε αισθητ? το συντελεστ? φτ?χεια?, σ?μφωνα με επ?σημα στοιχε?α τη? ΕΛΣΤΑΤ.
 • Η προσπ?θεια διευθ?τηση? των σχ?σεων κρ?του?-εκκλησ?α? για αξιοπο?ηση τη? ανεκμετ?λλευτη? δημ?σια? περιουσ?α?.
 • Η δημιουργ?α ενια?ου και βι?σιμου ασφαλιστικο? συστ?ματο? με μικροαδικ?ε? που θα διορθ?νονταν.
 • Η χρηστ? και συνετ? Διο?κηση χωρ?? σπατ?λε? και υποψ?α σκανδ?λων
 • Η ανθρωπιστικ?, ψ?χραιμη και απ? μηδενικ? β?ση διαχε?ριση του πρωτοφανο?? προσφυγικο? κ?ματο? , κ?ντρα στι? ακρα?ε?, ξενοφοβικ?? φων??
 • Το χτ?πημα των πελατειακ?ν σχ?σεων και του ρουσφετιο?
 • Η ?μπρακτη υπερ?σπιση Αρχ?ν, οικουμενικ?ν αξι?ν και ατομικ?ν δικαιωμ?των
 • Η φων? τη? λογικ?? και ειλικρ?νεια?, κ?ντρα στην υποκρισ?α, τη ψευτοηθικ? και τον πουριτανισμ?
 • Η δικαι?τερη μοιρασι? τη? π?τα?
 • Η επιστροφ? του χαμ?γελου, τη? αισιοδοξ?α? και ηρεμ?α? σ’ ?να λα? που ?φτασε στα ?ρια τη? εξαθλ?ωση?.
 • Η αδειοδ?τηση των τηλεοπτικ?ν σταθμ?ν σε μετωπικ? σ?γκρουση με του? ολιγ?ρχε?
 • Η απλ?τητα και αυθεντικ?τητα πολιτικ?ν που δεν μετ?τρεψαν την πολιτικ? σε επ?γγελμα και επικοινωνιακ? σ?ου
 • ?να? αυτ?φωτο? ηγ?τη?, χωρ?? κληρονομικ? δεκαν?κια και μεγαλ?σχημου? υποστηρικτ??
 • Η καθι?ρωση τη? απλ?? αναλογικ?? για ισοτιμ?α τη? ψ?φου και απ?κτηση κουλτο?ρα? συνεργασι?ν, ?στε να μην καταντ? το κρ?το? τσιφλ?κι και λ?φυρο ανεξ?λεγκτων μονοκομματικ?ν κυβερν?σεων.
 • Μια κυβ?ρνηση που πολεμ?θηκε αλ?πητα απ? βολεμ?νου?, λερωμ?νου?, φανατικο??, ακρα?ου? και πατριδοκ?πηλου?, απ?δειξη πω? β?διζε στο σωστ? δρ?μο
 • Μια κυβ?ρνηση ουσ?α? κι ?χι επικοινων?α? και προπαγ?νδα? που δεν ?ξερε ο?τε ?θελε να κρ?βει λ?θη και αδυναμ?ε?.
Σε αρκετο?? αρκο?σαν και λιγοστ? απ? αυτ?, σε πολλο?? δεν αρκο?σε τ?ποτα. Ιδο? και το παρ?δοξο του πρ?γματο?. ?σοι μια ζω? ονειρε?ονταν ?φοδο στου? ουρανο??, ?σοι τα ?θελαν ?λα, ?καναν αβαρ?ε? και εκπτ?σει? , εκτιμ?ντα? του? κινδ?νου?, του? συσχετισμο??, τι? παγ?δε?, τι? κυκλωτικ?? κιν?σει?, την πολεμικ? ατμ?σφαιρα, την ?νιση μ?χη που διν?ταν. Κι ?σοι μια ζω? κατ?πιναν πολλ?, ξ?φνου τα ζητο?σαν ?λα, ο?τε μ?γα στο σπαθ? του?.

Αλ?θεια, τι στο καλ? ?θελαν απ? μια κυβ?ρνηση χωρ?? βαρ?δια και ?νοχο παρελθ?ν, πολιορκημ?νη απ? κ?θε λογ?? αντιπ?λου?; Ποτ? δεν τ?λμησαν να το ξεστομ?σουν φωναχτ?.

Μ?νο απαιτ?σει?, κριτικ?, κραυγ??, υστερ?α, θυμ??, ?ρνηση, μιζ?ρια και τουφεκι?? στον α?ρα.

Πολλο? και αντιφατικο? οι π?θοι του ετερ?κλητου αυτο? πλ?θου?, ομολογημ?νοι και μη. Αρκετο? ?θελαν σε 4 χρ?νια και με μνημ?νια π?νω στο κεφ?λι του? να του? γυρ?σουν π?σω στην παλι? του? καλοπ?ραση, κι αν ?ταν με δανεικ?, σκασ?λα του? μεγ?λη.

?θελαν να ξαναζ?σουν μ?σα στι? σαπουν?φουσκε? που δι?λυσε ο π?ταγο? τη? πτ?ση? του?.

?θελαν να μη ξεκ?ψουν απ? γνωστ?? κακ?? συν?θειε?, ρουσφ?τια, κομματ?ρχε?, διαπλοκ?, επ?λαση στο κρ?το? και τα συναφ?. Ξ?ρετε και τι ?λλο ?θελαν ακ?μα πιο σατανικ?; Να του? βγ?λουν μισοπεθαμ?νου? απ? το πηγ?δι και, πα?ρνοντα? αν?σε?, να τραβ?ξουν π?σω στι? παλι?? του? αγ?πε?. Κ?πω? ?τσι δεν ?γιναν τα πρ?γματα;

Δεν ?ταν λ?γοι κι αυτο? που, θολωμ?νοι απ? τη φτωχοπο?ηση που προηγ?θηκε, δεν ?ξεραν τι ?φταιξε και τι θ?λουν, απλ? γαντζ?θηκαν στι? ντουντο?κε? τη? τηλε?ραση? που ?σερνε αντισ?ριζα χορ?, δεν ?θελε και πολ? να ταυτιστο?ν μαζ? του?.

Απ? κοντ? και οι ασυμβ?βαστοι που αποζητο?σαν την τελικ? σ?γκρουση, ν’ αποτιν?ξουν τα δεσμ? του ευρωπα?κο? ιερατε?ου. Με ποια κ?τσια, με ποιο λα?, με ποιου? συμμ?χου?, σε ποιο περιβ?λλον, με ποιο κ?στο?, ψιλ? γρ?μματα ?λα αυτ?. Αγνο? μου πατρι?τε? , θα σα? κρεμο?σαν αν?ποδα τα στ?φη των αγανακτισμ?νων, μ?λι? ?πεφτε λ?ρδα, και σει? ακ?μα θα μουντζ?νατε τον εαυτ? σα? για το ατιμ?νευτο θυμικ? σα?

?σο για εκε?νου? που δεν π?γαν να ψηφ?σουν για ?να γαμ?το, δεν ?καναν δα και καμι? παλληκαρι?. ?σα ?σα ?καναν τζ?μπα «μ?γκα» τον Μητσοτ?κη, αυγατ?ζοντα? το ποσοστ? του απ? 23% σε 40%. Τον ψηφ?σαν με χ?ρια και π?δια, μ?λλον δεν το κατ?λαβαν. Κ?τι παραπ?νω ξ?ρει το «σ?στημα», αναπαρ?γοντα? το ε?πεπτο στερε?τυπο πω? «?λοι το ?διο ε?ναι» και «δεν αλλ?ζει τ?ποτα». Αυτοκαταργ?θηκαν σαν πολ?τε?, ποιον να κρ?νουν τ?ρα και με ποιο δικα?ωμα;

Λ?γεται πω? οι ?λληνε? ε?ναι λα?? συναισθηματικ?? που ξεχν? ε?κολα και συγχωρε?. Μ?λλον ?τσι ε?ναι. Μ?νο που στην περ?πτωση του ΣΥΡΙΖΑ φ?ρθηκε με ανεξ?γητη αυστηρ?τητα και αχαριστ?α απ?ναντι σ’ αυτο?? που τουλ?χιστον δεν ευθ?νονται για τι? διαχρονικ?? παθογ?νειε? του πολιτικο? συστ?ματο?, του κρ?του? και τη? κοινων?α?. Ε?ναι ο ?διο? λα?? που 40 χρ?νια, χωρ?? δε?τερη σκ?ψη, χ?ριζε απλ?χερα τη ψ?φο του σε δ?ο κ?μματα που στο τ?λο? τον «φιλοδ?ρησαν» με μια καραμπιν?τη χρεοκοπ?α.

Δυστυχ?? το αντισ?ριζα κ?μα συμπαρ?συρε και αθ?α λα?κ? και μεσα?α στρ?ματα με συμφ?ροντα αντ?θετα προ? την πολιτικ? τη? Δεξι??. Οι πολ?τε? αυτο? θα μπορο?σαν να εμπιστευτο?ν το ΣΥΡΙΖΑ μια δε?τερη τετραετ?α για να ξεδιπλ?σει ανεμπ?διστα το φιλολα?κ? και εκσυγχρονιστικ? του πρ?γραμμα, χωρ?? τη μ?γγενη των μνημον?ων και χωρ?? να ρισκ?ρουν τ?ποτα. Δεν το ?πραξαν. Δικ?? του? οι αποφ?σει?, ολοδικ?? του? και οι συν?πειε?.

Παρ?λα αυτ?, ποτ? δεν ε?ναι αργ? ?λοι να το ξανασκεφτο?με.
Η ιστορ?α κ?κλου? κ?νει, η ζω? δεν σταματ?, κι α? την σταμπ?ρουν οι επιλογ?? μα?.

Τ?ρα ?χουμε απλωμ?νο τον τραχαν? του «επιτελικο? κρ?του?» των «αρ?στων», μπορο?με να κρ?νουμε και να συγκρ?νουμε με καθαρ?τερο μυαλ? και τα μ?τια κλειστ? στον εικονικ? κ?σμο που μα? σερβ?ρεται.

Με οδηγ? τη γν?ση και αναζ?τηση τη? αλ?θεια?, κ?ντρα στην πρωτοφαν? για δημοκρατ?α πλ?ση εγκεφ?λου που μα? γ?νεται. Και πα?ρνοντα? γρ?γορα αποφ?σει?, προτο? η βλ?βη γ?νει αν?κεστη.*το σκ?τσο ε?ναι του Π?τρου Ζερβο? απ? την Εφημερ?δα των Συντακτ?ν

Τρ?τη, 2 Ιουν?ου 2020

Τα fake news καταλ?ουν την ελευθερ?α του Τ?που – χειρ?τερα και απ? την λογοκρισ?α
του Γι?ργου Παπασπυρ?πουλου
Η ιστορ?α γρ?φεται και θα γρ?φεται αεν?ω? – γρ?φεται απ? του? νικητ??, σβ?νεται απ? του? εξεγερμ?νου?...
Στην εποχ? μα?, εποχ? κυριαρχ?α? του διαδικτ?ου στην ενημ?ρωση ο ?λεγχο? τη? ελευθερ?α? του Τ?που ε?ναι το μεγ?λο ?γχο? των συστημικ?ν ελ?τ. Η εξ?γερση που συμβα?νει τ?ρα στην Αμερικ?, οφε?λεται στο ελε?θερο διαδ?κτυο και τι? ψηφιακ?? αποδε?ξει? τη? αστυνομικ?? βαρβαρ?τητα? και του ρατσιστικο? φ?νου του αθ?ου πολ?τη. Χωρ?? αυτ? η ε?δηση θα ?ταν “μεθυσμ?νο? μα?ρο? πεθα?νει απ? ατ?χημα στην προσπ?θει? του να αποδρ?σει”...

Αλλ? το διαδ?κτυο δεν επεβλ?θη σε μια μ?ρα. Ξεκ?νησε σαν παρ?πλευρη ωφ?λεια στρατιωτικ?ν ερευν?ν και αναπτ?χθηκε ανεξ?λεγκτα. Το διαδ?κτυο γρ?γορα ξεπ?ρασε σε αναγνωσιμ?τητα τα ?ντυπα Μ?σα και λ?γο μετ? και σε παρακολο?θηση τα τηλεοπτικ? Μ?σα. Ε?ναι κ?τι εντελ?? διαφορετικ? απ? τα παραδοσιακ? ΜΜΕ, μια πραγματικ? δημοκρατικ? επαν?σταση χ?ρη στην τεχνολογ?α. Ε?ναι ταχ?τατο, μεταδ?δει γεγον?τα σε πραγματικ? χρ?νο και απευθε?α? μετ?δοση, ε?ναι πολυπρισματικ?, ε?κολο σε διασταυρ?σει? και αντιπαραθ?σει? στοιχε?ων και σε προσωπικ? ?ρευνα εγκυρ?τητα? τη? προσφερ?μενη? ενημ?ρωση?. ?τσι ?χει μπει πια στην ζω? μα? ω? αυτον?ητη δραστηρι?τητα: δεν λ?με πια, πχ “το δι?βασα στην Καθημεριν?” λ?με το ε?δα στο site τη? Καθημεριν??. ? ρωτ?με ο ?να? την ?λλη: “το γκο?γκλισε?;”

Η εγκυρ?τητα των τυπωμ?νων Μ?σων ?ντεξε πολ? περισσ?τερο απ? εκε?νη των τηλεοπτικ?ν που μετ? την μετ?δοση του ιο? του μπερλουσκονισμο?, ?γιναν αγν?ριστα. Η εγκυρ?τητα των τυπωμ?νων Μ?σων κατ?ρρευσε στον τ?πο μα? την εποχ? τη? φθορ?? και παρακμ?? τη? “αλλαγ??” ?ταν οι εφημερ?δε? ?ρχισαν να γ?νονται ευτελε?? και κατευθυν?μενε? με την εισβολ? στην κοινωνικ? ζω? τη? διαφθορ?? αμερικανο?ταλικο? τ?που που εξ?φραζαν ο Κοσκωτ?? και ο Κουτσ?γιωργα?. Η ?γκριτη Καθημεριν? που διαβαζ?ταν για τι? ειδ?σει? και τι? αναλ?σει? και απ? αριστερο??, εξ?πεσε τ?τε τη? εγκυρ?τητα? και δεν ξανασυν?λθε ποτ? ?σε? προσπ?θειε? και αν ?γιναν. Σ?μερα βρ?σκεται στα ?γκατα του μισοβυθισμ?νου Noor One και αναπν?ει με καλ?μι...

Ο αυριανισμ?? απ? την ?λλη πλευρ? ?ταν η κεντρικ? πολιτιστικ? ?κφραση τη? παρακμ?? των “σοσιαλιστικ?ν” ιδε?ν του κυρ?αρχου τ?τε ΠΑΣΟΚ που ?μπαζε νερ? απ? παντο? ω? φορ?α? του βλαχομπαρ?κ εκσυγχρονισμο? τη? ευμ?ρεια? και καταν?λωση? με δανεικ? και ?χι παραγωγ?.

Η εμφ?νιση του διαδικτ?ου ?φερε α?φνη? ?ναν α?ρα ελευθερ?α? στην καταρρακωμ?νη ενημ?ρωση. Ακολο?θησαν μερικ? χρ?νια προετοιμασ?α? ?που το διαδ?κτυο φ?ρτωνε data πληροφορι?ν σε ?λα τα επ?πεδα, απ? αρχε?α ηλεκτρονικ?ν δημοσιε?σεων που πλ?ον χρησιμοποιο?σαν οι π?ντε? απ? εφημερ?δε? ?ω? ερευνητικ? ιδρ?ματα, αστυνομικ?? υπηρεσ?ε?, κυβερν?σει?, πανεπιστ?μια, θρησκευτικ? δ?γματα, γεωγραφικο? οργανισμο? και κ?θε ε?δου? συλλογικ?τητε? και κιν?ματα, ?ω? δημοσιε?σει? των πρ?των ερασιτεχν?ν τη? δημοσιογραφ?α? με την εμφ?νι? των προσωπικ?ν blogs. Και απ? ?να σημε?ο και μετ?, ?φτασε στο σημε?ο ?που κ?θε χρ?στη? του διαδικτ?ου συνειδητοποιε? ?τι ,μπορε? να βρει εκε? οτιδ?ποτε ψ?χνει.

Εκε? δημιουργε?ται και το ?λλειμμα στον ?λεγχο τη? πληροφ?ρηση? απ? τα μονοπωλιακ? ιδιωτικ? συγκροτ?ματα του Τ?που με τι? θηρι?δει? επενδ?σει? στην ασφυξ?α τη? ενημ?ρωση?. 

Πω? να ελ?γξει? την πραγματικ?τητα με β?ση τι? δικ?? σου προτεραι?τητε? και το κατ?λληλα επιλεγμ?νο περιεχ?μενο ?ταν ?λλε? διαθ?σιμε? πηγ?? και καν?λια ανεξ?ρτητη? πληροφ?ρηση? θα σε διαψε?σουν; Πω? να προστατ?ψει? το status του μεγαλοδημοσιογρ?φου σου, εκπροσ?που του εικονικο? σου κ?σμου ?ταν ?να? νεαρ?? ? μια μαθ?τρια με ταλ?ντο μπορο?ν να δημοσιοποι?σουν απευθε?α? στο κοιν? την τεκμηριωμ?νη ?ποψ? του? και να τρολ?ρουν τον “μεγ?λο”;
Για ?να δι?στημα, τα ?ντυπα μ?σα προσπ?θησαν σπασμωδικ? με τα διαδικτυακ? του? site να δεσμε?σουν την εγκυρ?τητα τη? πληροφ?ρηση? στην πλευρ? του? αλλ? βρ?καν γρ?γορα τ?σο ισχυρ? αμφισβ?τηση απ? τα blogs που συχν? λειτουργο?σαν ?νεργοι πρ?ην δημοσιογρ?φοι του?, που απ?τυχαν στην προσπ?θει? του?. ?τσι προσκολλ?θηκαν υποχρεωτικ? στην μοναδικ? του? ελπ?δα: ?να συντριπτικ? μεγ?λο και πυκν? δ?κτυο απ? site, τηλεοπτικ? καν?λια και ?ντυπα συνδεδεμ?να με κοιν? ιδιοκτησ?α που να δημιουργο?ν μια καταιγ?δα απ? αναδημοσιε?σει? τη? ?δια? πληροφορ?α? και να σκεπ?ζουν τον ουραν? ?πω? τα β?λη των Περσ?ν στην μ?χη των Θερμοπυλ?ν. Το σκοτ?δι στην πληροφ?ρηση ?ρχεται πιο ε?κολα με την υπερπροσφορ? του ιδ?ου προ??ντο?. Και με την πιεστικ? λογικ? τη? διαφ?μιση? – “λ?γε, λ?γε στο τ?λο? κ?τι θα με?νει”. Κοιν?? πλ?ση εγκεφ?λου με την επαν?ληψη τη? ?δια? πληροφορ?α? σε ?ποια πηγ? κι αν κοιτ?ξει κανε??...

Οι εκστρατε?ε? και συχν? εικονικ?? μ?χε? των ομ?λων για την ιδιοκτησ?α πολλ?ν μ?σων ταυτ?χρονα αυτ? το ν?ημα ε?χαν. Γιατ? η διαπλοκ? πολιτικ?? και δημοσιογραφ?α? στην εποχ? τη? πληροφορ?α? για τον ?λεγχ? τη?, ?χει τεκμηριωμ?να καταλ?ξει στο συμπ?ρασμα ?τι ο ?λεγχο? τη? ελευθερ?α? του Τ?που ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα του ελ?γχου τη? κοινων?α? και β?βαια του ελ?γχου των αποτελεσμ?των των εκλογ?ν. Και χρει?ζονται οι οικονομικ?? ελ?τ τα Μ?σα, ?λα ?μω? τα Μ?σα, μικρ? και μεγ?λα, αποτυχημ?να και υποσχ?μενα, για να εκλ?γουν την κυβ?ρνηση “τη? καρδι?? του?” ? να περνο?ν ε?κολα οι ν?μοι που ?χουν αν?γκη για την αναπαραγωγ? τη? κρατικοδ?αιτη? επιχειρηματικ?τητ?? του?.

Φτ?νουμε στο τελευτα?ο στ?διο αυτ?? τη? διελκυστ?νδα?. Βλ?πετε η υπερπροσφορ? τη? ε?δηση? απ? κ?θε δυνατ? πηγ? δεν αρκε? για τον ?λεγχο τη? πληροφ?ρηση? – ε?ναι μ?νο η μια πλευρ? του ελ?γχου. ? ?λλη ε?ναι το περιεχ?μενο αυτ?? τη? συντονισμ?νη? υπερπροσφορ??.

Τι να την κ?νει? την υπερπροσφορ? αν η πραγματικ?τητα διαμαρτ?ρεται...


Η ?λλη λοιπ?ν πλευρ? του ελ?γχου ε?ναι ο ?λεγχο? τη? ?δια? τη? πραγματικ?τητα? που μεταφ?ρει η ε?δηση. Η αλλαγ? τη?, το φτιασ?δωμ? τη?, η διαστροφ? τη?. Το π?ρασμ? τη? απ? την κλ?νη του Προκρο?στη. ?χι μ?νο για να λογοκριθε?, ?πω? γιν?ταν παλι?τερα. Δεν αρκε? πια να μην ειπωθε? η αλ?θεια. Πρ?πει η αλ?θεια να αλλ?ξει! Να γ?νει απ?λυτη και αδιαπ?ραστη η ?λλη αλ?θεια, η δικ? του?. Ο γκαιμπελισμ?? να γ?νει απ?λυτο? ?ρχων στην παραγωγ? ειδ?σεων αλλ? και πληροφορ?α? – ακ?μη και για το παρελθ?ν, την ιστορ?α. Κανε?? και καμ?α να μην αμφιβ?λλουν για ?τι λ?νε τα ΜΜΕ για το παρ?ν, το παρελθ?ν και το μ?λλον. Κι εδ? ?ρχεται το γενικευμ?νο fake, ?χι το fake σαν στιγμ? αλλ? σαν αιωνι?τητα
Το fake σαν η απ?λυτη αλ?θεια, το fake σαν η επ?σημη ιστορ?α, η επ?σημη ειδησεογραφ?α, σαν η πολιτικ? ορθ? καθημεριν?τητα που ζο?με.

Τα fake news κ?ποτε ?ταν φ?με? που α?ξαναν την κυκλοφορ?α λα?κ?ν εντ?πων, κυρ?ω? κουτσομπολι? με μεγ?λη δ?ση υπερβολ?? ? φαντασ?α?. Οι “πιπερ?τε?” ειδ?σει?. Η πληροφ?ρηση απ? επ?σημα χε?λη ε?χε κ?ρο?, τα πραγματικ? γεγον?τα, οι ειδ?σει? στα σοβαρ? ?ντυπα υπογρ?φονταν ε?τε απ? τον εκδ?τη ε?τε απ? δημοσιογρ?φο δι?σημο και γνωστ? για την εγκυρ?τητ? του, και εντελ?? σπ?νια ?ταν fake. 
Η δημοσιογραφ?α αν?βαινε με την εγκυρ?τητα και κατακρημνιζ?ταν με το fake. 
Ο δημοσιογρ?φο? ?χανε τη θ?ση του και το ?ντυπο την κυκλοφορ?α του.

Σ?μερα η κατ?σταση ε?ναι αντεστραμμ?νη: ο δημοσιογρ?φο? χ?νει τη θ?ση του ?ταν κ?νει τη δουλει? του.
?ταν δεν αλλοι?νει την ε?δηση, ?ταν δεν ?χει επιδ?σει? στη διασπορ? fake news, ? στην επιν?ηση fake ειδ?σεων που αποσκοπο?ν στην δολοφον?α χαρακτ?ρα του αντιπ?λου. Γιατ? τ?τε δεν τον χρει?ζονται. Την κυκλοφορ?α των εντ?πων ανεβ?ζει ο λα?κισμ??, ο εθνολα?κισμ??, οι φ?με? και η παραποιημ?νε? ειδ?σει?. Καμ?α εγκυρ?τητα δεν χρει?ζεται. Το σοβαρ? κοιν? θα ψ?ξει στο διαδ?κτυο την αλ?θεια. Τι? εφημερ?δε? και τα καν?λια των ομ?λων παρακολουθε? πλ?ον ?να ?λλο κοιν?. Το εθισμ?νο στην “διασκ?δαση μ?χρι θαν?του”. 
Το κοιν? που κοιμ?ται χωρ?? αντ?σταση τον ?πνο τη? αν?θεση?, τα συναισθ?ματα του φθ?νου, που διψ? για κουτσομπολι? και στοχοπο?ηση του “?λλου”, ειδικ? του παραταξιακο? αντιπ?λου ? του “ξ?νου”, ?τι και αν σημα?νει αυτ?. 
Αυτ? το κοιν? μ?νο, ελ?γχεται απ? την παραπληροφ?ρηση. Ε?ναι κυρ?ω? μεγ?λη? ηλικ?α? και στατιστικ? αντιστοιχε? αρκετ? με το προφ?λ των ψηφοφ?ρων τη? ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ. Πρ?κειται για ?λου? και ?λε? αυτ?? που δεν αναζητο?ν πληροφ?ρηση αλλ? “χαζε?ουν τηλε?ραση” – γιατ? εφημερ?δε? δεν αγορ?ζει σχεδ?ν κανε?? πλ?ον...

Ο ?λεγχο? τη? διαφ?μιση? απ? την πολυιδιοκτησ?α μ?σων, ε?ναι ο ?λλο? ?ξονα? τη? επικρ?τηση? τη? παραπληροφ?ρηση?. Μοιρ?ζεται “φιλικ?” και αποκλειστικ? αν?μεσα σε π?ντε ομ?λου?. Σπ?νια ?να? ?μιλο? θα τα β?λει με ?ναν ?λλο τη? ?δια? πολιτικ?? απ?χρωση? – κι αν αυτ? συμβε? θα ε?ναι για λ?γο και για δευτερε?οντα θ?ματα επιρρο?? ?πω? στο επαγγελαμτικ? ποδ?σφαιρο, ?λλο προνομιακ? κλ?δο ελ?γχου του πληθυσμο?.

Ο ?λεγχο? τη? ενημ?ρωση? λοιπ?ν δεν γ?νεται πια με την επ?κληση τη? εγκυρ?τητα? στην απ?δοση τη? πραγματικ?τητα? αλλ? με την επιτυχ? “αλλαγ? τη? πραγματικ?τητα?”. Τα fake news ε?ναι μια τραγικ? αν?γκη εν?? συστ?ματο? που κρ?βεται και κρ?βει τι? πομπ?? του. Εν?? συστ?ματο? χρεοκοπημ?νου απ? την εποχ? των μνημον?ων στην συνε?δηση του πολ?τη, ?ταν αποκαλ?φθηκε π?ραν π?ση? αμφιβολ?α? ο ρ?λο? των συστημικ?ν ΜΜΕ στην επιβολ? των καταστροφικ?ν πολιτικ?ν των πολιτικ?ν τη? χρεοκοπ?α? αλλ? και η αν?μειξ? του? στι? πολιτικ?? και τα οικονομικ? σκ?νδαλα που ?φεραν την χρεοκοπ?α. Πλ?ον το γενικ? κοιν?, μ?νο αν πιστ?ψει ?τι η ε?δηση ε?ναι “πραγματικ?” θα την υιοθετ?σει. Και ?χι επειδ? την μεταδ?δει ο Χατζηνικολ?ου ? η Ακριβοπο?λου (που “ε?ναι” τη? ΝΔ ? του ΣΥΡΙΖΑ) αλλ? μ?νο και επειδ? την αναπαρ?γει ?λο το πυκν? πλ?γμα των fake news και δεν βλ?πει πουθεν? μια αμφισβ?τηση.

Ο ?λεγχο? τη? αμφισβ?τηση? του μονοπωλ?ου


Για να ελεγχθε? η πληροφ?ρηση δεν μπορο?ν να υπ?ρχουν ισχυρ?? ελε?θερε? φων??
Αυτ?? πρ?πει να εξοντωθο?ν. 
Η πυκν?τητα του πλ?γματο? πρ?πει να ε?ναι σχεδ?ν αδιαπ?ραστη για να γ?νει πιστευτ? ?να fake news ?σο εμπνευσμ?νο και αν ε?ναι. 
?τσι η στ?ρηση των εσ?δων απ? διαφ?μιση σε αντ?παλε? εφημερ?δε? με καλ? κυκλοφορ?α ε?ναι το μ?σον που χρησιμοποιε? η διαπλοκ? τη? ΝΔ για να μπαλ?σει τι? τρ?πε? στην προπαγ?νδα τη?. Για να μην ανακ?πτεται η ταχ?τητα δι?δοση? των fake news τη?. 
Δεν το κ?νει απ? εμπ?θεια για τον μικρ? ανεξ?ρτητο εκδ?τη, δεν ε?ναι ?τι ?χει προσωπικ? μαζ? του κ?ποιο στ?λεχο? τη? κυβ?ρνηση?. Απλ?, ?τσι λειτουργε? το σ?στημα – χωρ?? αμφισβητ?σει? να διατρ?χουν το ακ?μη ελε?θερο διαδ?κτυο. Χωρ?? πολλ?? φων?? να αντιδρο?ν. Κι αν σε πε?σμα των ομ?λων επιβι?σουν μερικ?? φωνλε?, η προπαγ?νδα τι? επιτ?θεται με στ?χο την δολοφον?α χαρακτ?ρα για να τι? καταστ?σει γραφικ?? ? ?στω ?ποπτα επαρκε?? – ο Πολ?κη? που καπν?ζει, ο Βαξεβ?νη? που ε?ναι αυριανιστ??, ο Παπαδημο?λη? που επενδ?ει, η Αχτσι?γλου που φορ?ει μ?νι...

Παρακολουθ?σαμε τον τελευτα?ο καιρ? με προσοχ? π?σο συστηματικ? επ?μονο? ε?ναι ο μηχανισμ?? των fake. Π?σο πληθωρικ?? στι? αναδημοσιε?σει? και προγραμματισμ?νο? σε δι?ρκεια. Παρακολουθ?σαμε τα κε?μενα δολοφον?α? χαρακτ?ρων να ε?ναι πανομοι?τυπα σε πολ? διαφορετικ? κατ? τα ?λλα, ?ντυπα και sites. Ε?δαμε το κοιν? κ?ντρο διανομ?? και του? ρολ?στε? σε κ?θε “δολοφον?α”. Τα επιλεγμ?να στελ?χη απ??που ξεκινο?ν τα fake και πω? διαδ?δονται στην αλυσ?δα του μηχανισμο? αναπαραγωγ??. Μπ?καμε στην θ?ση των δημ?σια προπηλακισμ?νων και νοι?σαμε την δικτατορ?α τη? πληροφ?ρηση? και το παγερ? ?γγιγμα τη? δολοφον?α? χαρακτ?ρα. Το καθημεριν? bullying απ? εντεταλμ?νου? δημοσιογρ?φου? κλητ?ρε?.

Η κατ?λυση τη? ελευθερ?α? του Τ?που ?χει συντελεσθε? απ? την Δεξι? των Fake. ?χι τ?ρα αλλ? απ? την εποχ? των ν?ων αδει?ν στου? καναλ?ρχε? ?που οι ?μιλοι ?λλαξαν πολιτικ? και αποφ?σισαν να αρχ?σουν να πληρ?νουν και για τι? ?δειε? αφο? μπορο?σαν πια να νομιμοποι?σουν την παραπληροφ?ρηση. Η κυριαρχ?α του? β?βαια βρ?σκεται σε διαρκ? αμφισβ?τηση και οι ?διοι σε διαρκ? αγων?α ?σο υπ?ρχει το ελε?θερο διαδ?κτυο. 
Γι αυτ? και συνεχ?ζουν καθημεριν? να δι?κουν απολ?ουν δημοσιογρ?φου? που λ?νε κ?τι διαφορετικ? ? να πν?γουν Μ?σα στερ?ντα? του? τα διαφημιστικ? ?σοδα.
Και θα αντ?ξουν μ?χρι οι νησ?δε? ελευθερ?α? να μπορ?σουν να αξιοποι?σουν το διαδ?κτυο με τρ?πο ?στε να καθαρ?σουν μεγ?λοι δι?δρομοι προ? την αλ?θεια. Και σε αυτ? χρει?ζεται η ενσυνα?σθηση των προοδευτικ?ν εργατ?ν του Τ?που, επαγγελματι?ν ? μη: να μην ακολουθ?σουν τον πειρασμ? τη? ευκολ?α? του “οφθαλμ?ν αντ? οφθαλμο?” δλδ “fake αντ? fake”. Να μην γ?νουν αριστερο? αυριανιστ?? γιατ? ο σκοπ?? δεν αγι?ζει τα Μ?σα. Να μην παρασυρθο?ν απ? ?σπονδου? φ?λου? παλαιοπασοκικ?? νοοτροπ?α?.

Τα Μ?σα τη? αριστερ?? πρ?πει να γ?νουν και να με?νουν συνεταιριστικ?, ανοιχτ?, ?γκυρα, μη κομματικ?. Να στηρ?ζουν την αλλαγ? ?ταν συμβα?νει αλλ? και να ελ?γχουν την εξουσ?α, μικρ? μεγ?λη, δεξι? ? αριστερ?, ?πω? δεν ?καναν π?ντα με επιτυχ?α στην τετραετ? διακυβ?ρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να υπερβο?ν την γοητε?α του εντυπωσιασμο? και να ελ?γχουν τεκμηριωμ?να την εξουσ?α, την ?δια την αντιπολ?τευση, τα στελ?χη του? αλλ? και τι? συλλογικ?? πρακτικ?? κοινωνικ?ν ομ?δων και συντεχνι?ν επαγγελματικο? ? τοπικιστικο? χαρακτ?ρα με εξ?σου αντικειμενικ? τρ?πο.

Η ελευθερ?α του Τ?που περν? μ?σα απ? την στοχευμ?νη καταπολ?μηση των fake news. 

Η κοινων?α του θε?ματο? ?χει ναρκ?σει αρκετ? μεγ?λο μ?ρο? του κοινο? και πολλο?? πολ?τε? εξαντλημ?νου? απ? τι? απανωτ?? οικονομικ?? κρ?σει?. 

?χει εξαγορ?σει και διορ?σει στην υπηρεσ?α τη? μεγ?λο μ?ρο? των δημοσιογρ?φων και ?χει διαφθε?ρει πολλο?? πολιτικο??, ?χι μ?νο τη? δεξι?? παρ?ταξη?. 

?λο αυτ? το πλ?γμα τη? μηντιακ?? δικτατορ?α? στηρ?ζεται στην αποσι?πηση τη? αλ?θεια?, στην παραπληροφ?ρηση, στην απειλ? δολοφον?α? χαρακτ?ρα ? οικονομικ?? δολοφον?α?, και σκεπ?ζεται απ? ?να γενικευμ?νο fake στην οικονομ?α, την παιδε?α, το εθνικ? ζ?τημα και στον πολιτισμ?. 

Μπορε? να αφαιρεθε? το κ?λυμμα των fake news π?νω απ? την ζ?ουσα πραγματικ?τητα; Ιδο? πεδ?ον δ?ξη? λαμπρ? για την κοινωνικ? προοδευτικ? συμμαχ?α.


Ανεμογενν?τριε? στον Ασπροπ?ταμο...


Η σιωπ? των "αμν?ν"
? η εκκωφαντικ? σιωπ? βουλευτ?ν, αυτοδιοικητικ?ν, περιφερειακ?ν συμβο?λων κ?!
του Βασ?λη Παππ?
Επιτ?λου? η αν?πτυξη ?ρχεται στον Ασπροπ?ταμο. Εκε? που βρ?σκονται δ?ση, εκε? που πηγ?ζουν ποτ?μια, εκε? που υπ?ρχουν «απ?τητε?» κορφ??, εκε? που οι μ?στορε? ?νωσαν με τα τοξωτ? γεφ?ρια τι? κο?τε? των χειμ?ρρων, εκε? που η π?τρα σμιλε?τηκε με το καλ?μι του πρωτομ?στορα, εκε? που τα αιων?βια πλατ?νια στ?κουν αγ?ρωχα, εκε? που ο παππο?? συναντ? τον εγγον? στην αρχ?γονη γη, εκε? που τα αρχοντικ? του παρελθ?ντο? αφ?νουν ακ?μη το αποτ?πωμ? του? στι? ν?ε? γενι??, εκε? ?ρχεται η «αν?πτυξη»!
 Οι αμν?μονε? «?ρχοντε?» του τ?που πιστε?ουν ?τι με τη λ?θη θα ξεχαστο?ν οι υπογραφ?? του?? Α? του? θυμ?σουμε λοιπ?ν τι υπ?γραφαν στο παρελθ?ν σταχυολογ?ντα? απ? κε?μενα τη? Περιφ?ρεια?, των Δ?μων Μετε?ρων, Π?λη?, Τρικ?λων,  του ΚΕΝΑΚΑΠ.
Ειδικο? στ?χοι του προγρ?μματο? LEADER (Ι): «ε?ναι  η εν?σχυση του
εναλλακτικο? τουρισμο?. Αυτ?? ο στ?χο? επιτε?χθηκε με τη σ?νδεση των Μετε?ρων και του ορεινο? ?γκου του Ασπροποτ?μου με τον ?ξονα Π?λη?- Περτουλ?ου, δημιουργ?ντα? ?τσι το ?τετρ?πολο? Μετ?ωρα –Ασπροπ?ταμο?- Περτο?λι- Π?λη».

Ανεμογενν?τριε? λοιπ?ν στην Πολυθ?α (Ασπροποτ?μου), στην Τριαν? (Ασπροποτ?μου), στο Δ?κορφο (Ασπροποτ?μου), στη Τραμπ?λα (Καστανι??), στη Νερ??δα (Καλαμπ?κα?).
Και συνεχ?ζει το LEADER (I): «Η αξιοπο?ηση τη? τοπικ?? γεωργικ?? και δασικ?? παραγωγ??, …στ?χο? σημαντικ?? γιατ? θα ενισχ?ονταν μον?δε? που θα διαφοροποιο?σαν το κατεστημ?νο παραγωγικ? μοντ?λο τη? περιοχ?? αξιοποι?ντα? με ν?ο ??ξυπνο?  τρ?πο του? τοπικο?? π?ρου?». 
Αλ?θεια αυτο? ε?ναι οι «?ξυπνοι» τρ?ποι που υπ?γραψαν οι τ?τε παρ?γοντε? που τ?ρα ξ?χασαν την υπογραφ? του??


Ειδικο? στ?χοι του LEADER (II): «Η αξιοπο?ηση τη? τοπικ?? γεωργικ?? και δασικ?? παραγωγ??, μ?σω τη? εν?σχυση? των βιοτεχνικ?ν και μεταποιητικ?ν μον?δων, που απ?βλεπε:
 • Στην αξιοπο?ηση τη? τοπικ?? παραγωγ?? με ν?ου? τρ?που?
 • Στην παραγωγ? ποιοτικ?ν τοπικ?ν παραδοσιακ?ν προ??ντων …
 • Στη διατ?ρηση τη? τοπικ?? πολιτιστικ?? κληρονομι?? και η βελτ?ωση του περιβ?λλοντο? και του περιβ?λλοντο? χ?ρου με κ?ριε? κατευθ?νσει?: Την αποκατ?σταση και αξιοπο?ηση του τοπ?ου περιοχ?ν <<ιδια?τερουφυσικο? κ?λλου?>>. Την αποκατ?σταση και συντ?ρηση των μνημε?ων τη? πολιτιστικ?? κληρονομι??».


Με τι? γιγ?ντιε? ανεμογενν?τριε? θα γ?νουν ?λα αυτ?? Στην Τριγ?α (Ασπροποτ?μου), στον Κ?δρο (Ασπροποτ?μου) , στο Χι?λι (Καστανι??), στο Κοκ?σι (Καστανι??), στον Καλ?γηρο (Καλαμπ?κα?), στη Μεγ?λη Καψ?λα (Ασπροποτ?μου), στον Καλτσ? (Κλεινοβο?)?


Και ?πεται συν?χεια. Κοινοτικ? πρωτοβουλ?α LEADER plus. Δ?ο οι γενικο? αναπτυξιακο? στ?χοι του προγρ?μματο?: «1) Την ολοκληρωμ?νη, υψηλ?? ποι?τητα?, αειφ?ρο αν?πτυξη τη? υπα?θρου μ?σω, πιλοτικ?ν εφαρμογ?ν. 2) Την εν?σχυση τη? προσπ?θεια? για ?ρση τη? απομ?νωση? των περιοχ?ν σε ?λα τα επ?πεδα τη? οικονομικ?? και κοινωνικ?? ζω??».

Αυτο? οι στ?χοι υπ?ρχει περ?πτωση να υλοποιηθο?ν με την καταστροφ? των δασ?ν και τη δι?νοιξη τερ?στιων δρ?μων για να περ?σουν τα οικοδομικ? μηχαν?ματα σε υψ?μετρο 1500 μ?τρων, την αποψ?λωση και αποσ?θρωση των εδαφ?ν με τι? χιλι?δε? κυβικ?ν μπετ?ν, που θα «φυτευτο?ν» για τι? β?σει? των ανεμογεννητρι?ν, με τι? τομ?? ω? σαλ?γκαρου των πλαγι?ν για να καλυφθο?ν οι μεγ?λε? κλ?σει? στι? πλαγι?? και  την κυριολεκτικ? ισοπ?δωση των κορυφογραμμ?ν?

Οι  11 ν?ε? ξενοδοχειακ??  μον?δε?, 102 δωματ?ων - 222 κλιν?ν, καθ?? και οι παλαι?τερε? 13, δυναμικ?τητα? 125 δωματ?ων και 337 κλιν?ν τι θα προσφ?ρουν στον φυσιολ?τρη επισκ?πτη τη? περιοχ??? Το θρ?ισμα των πτερυγ?ων των ανεμογεννητρι?ν ? το θρ?ισμα των ελ?των και το κελ?ρυσμα  του Ασπροπ?ταμου? Και φ?ρελπι ν?ε πολιτευτ? με αρχοντικ? στην περιοχ?, στ?λεχο? του κυβερν?ντο? κ?μματο? αλ?θεια πω? θα διαφημ?ζει? το αρχοντικ? του παππο? σου?  

Τον Μπ?τη (Κλεινοβο?-Αιθ?κων), τι? Αλατι?ρε? (Π?λη?), την Τσο?μα (Αιθ?κων-Κλεινοβο?), το Ξεροβο?νι (Π?λη?), το Αυγ? (Πινδ?ων-Αιθ?κων), τη Σ?φυλα (Αιθ?κων) κ?, κ?….


Εκε? β?βαια που οι υπογρ?φοντε? «ξ?χασαν» ε?ναι οι Δημοτικο? ?ρχοντε? (πρ?ην και νυν) Τρικ?λων – Μετε?ρων - Π?λη?, οι Πρ?εδροι και Διευθυντ?? Τραπεζ?ν, οι Πρ?εδροι Συνεταιρισμ?ν, οι Διευθυντ?? γεωργικ?ν και δασικ?ν δομ?ν, το Επιμελητ?ριο Τρικ?λων, το Εργατικ? Κ?ντρο Καλαμπ?κα? κ?. οι οπο?οι εν?κριναν του? στρατηγικο?? στ?χου? του ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. Α.Ε. μεταξ? των οπο?ων βλ. ΜΕΤΡΟ 1.4, αποσκοπο?ν : «στην αναβ?θμιση των φυσικ?ν οικοσυστημ?των και των περιοχ?ν οικολογικο? ενδιαφ?ροντο? (δ?ση, περιοχ?? φυσικο? κ?λλου?, τοπ?α, δρυμο? κλπ) στα πλα?σια ορθολογικ?? διαχε?ρισ?? του?, με β?ση τι? αρχ?? τη? αειφορικ?? αν?πτυξη?, …,  με προτεραι?τητα αυτ?ν που ?ταν ενταγμ?να στο δ?κτυο NATURA 2000, και γενικ?τερα των περιοχ?ν οι οπο?ε? λ?γω οικολογικο? ενδιαφ?ροντο? (π.χ. δρυμο?, φαρ?γγια) απαιτο?σαν την εφαρμογ? ειδικ?ν παρεμβ?σεων προστασ?α? και διαχε?ριση?».

Στην Τσο?μα (Αιθ?κων-Κλεινοβο?), στο Κ?κκινο (Καστανι??-Μαλακασ?ου),  στον Κυνηγ? (Ασπροποτ?μου-Καστανι??), στου Θανασ?κη (Καλαμπ?κα?) , στη Π?τρα – Μ?λισσα (Μαλακασ?ου-Καλαμπ?κα?), …

 Αλ?θεια η σιωπ? των αρχ?ντων για τι? δεκ?δε? ανεμογενν?τριε? που θα ισοπεδ?σουν την ορειν? Π?νδου (με ποιο δικα?ωμα νυν, αλλ? και πρ?ην, ακο?? κ?ριε Σταθ?κη?) σε τι συν?σταται? Ε?ναι τσιφλ?κι του? η πατρ?α γη για να την παραδ?σουν σε κ?θε «επενδυτ?» για ε?κοσι χρ?νια, ?στε να χαριεντ?ζεται μετ? καλλιπ?γων καλλον?ν στη Μ?κονο? (βλ?πε energa)? 

 Εμε?? θ?λουμε να περπατ?με και να βλ?πουμε καστανι?? και ?χι στ?λου?, να βλ?πουμε γυπαετο?? και ?χι πτερ?για, να ακο?με το λ?κο και ?χι του? «λ?κου?» του κ?ρδου? στι? μπετονι?ρε?, να περπατο?με σε μονοπ?τια, να ακο?με τον Ασπροπ?ταμο. 

Δι?τι ?πω? μου διηγ?θηκαν και ντ?πιοι τη? περιοχ?? (μ?τοικο? γαρ), ?ταν θυμ?νει ο Ασπροπ?ταμο?  συμπαρασ?ρει τα π?ντα στο δι?βα του!  

Σημ. Για το ενεργειακ? αποτ?πωμα – κ?ρδο? θα υπ?ρξει λεπτομερ?? αναφορ?. Οι ηθελημ?να αγρ?μματοι α? γνωρ?ζουν – πιθαν?ν να το γνωρ?ζουν αλλ? το αποσιωπο?ν – αυτ? που γνωρ?ζει ?να? δευτεροετ?? φοιτητ?? μηχανολ?γο?  ηλεκτρολ?γο?. Για τη σταθερ?τητα εν?? δικτ?ου παραγωγ?? και διανομ?? ηλεκτρικο? ρε?ματο? το 30 % τη? εν?ργεια? χρει?ζεται να παρ?γεται απ? θερμικ? εργοστ?σια. ?χει σχ?ση με την αποταμ?ευση τη? παραγ?μενη? εν?ργεια? και του? ν?μου? τη? θερμοδυναμικ??.    Αλλ? αυτ? ε?ναι μια ?λλη συζ?τηση. 


Βασ?λη? Παππ??  - εκπαιδευτικ?? (φυσικ??) Π?μπτη, 21 Μα?ου 2020

Με πλ?ρη διαφ?νεια και ?λεγχο απ? τη β?ση, τη? λειτουργ?α? των πολιτικ?ν οργ?νων, ν?ο ριζοσπαστικ? πολιτικ? σχ?διο

戏里戏外(现场h)

Σημει?σει? για την συγκυρ?α, την επ?μενη μ?ρα, την Ευρ?πη, την παγκ?σμια δι?σταση τη? κρ?ση?, το τι κ?νουμε απ? δω και π?ρα.
Γρ?φουν: Φ?λιππο? Βαμβουκ?κη?, Ανν?τα Καββαδ?α, Π?τρο? Καλκανδ??, Κατερ?να Κν?του, Ερμ?να Κυπριαν?δου, Γι?ργο? Π?λλη?, Ε?η Παπαγιαννο?λη, Ανδρ?α? Παπανδρ?ου, Π?πη Παπαθανασ?ου, Μ?κη? Σπαθ??, Μιχ?λη? Υδρα?ο?
 1. Περν?με μια ν?α μεγ?λη κρ?ση, η οπο?α αθρο?ζεται με τι? ?λλε? : την οικονομικ? κρ?ση, η οπο?α μετασχηματ?ζεται σε κρ?ση χρ?ου?, την προσφυγικ? και την κλιματικ? κρ?ση.
 2. Οι επιπτ?σει? τη? πανδημ?α? στο πεδ?ο τη? πολιτικ?? οικονομ?α? ε?ναι κρ?ση τ?σο τη? προσφορ??, ?σο και τη? ζ?τηση?, και σε κ?θε περ?πτωση κρ?ση τη? εργασ?α? με συν?πεια την εκτ?ξευση τη? ανεργ?α? διεθν??.
 3. Η κρ?ση τη? πανδημ?α? λειτουργε? ω? καταλ?τη? για την περαιτ?ρω διε?ρυνση των ανισοτ?των στην ελληνικ? κοινων?α, εν? οι συν?πει?? ε?ναι μεγαλ?τερε? στα πιο φτωχ? και ευ?λωτα στρ?ματα.
 4. Ο ΣΥΡΙΖΑ ?χασε χρ?νο στην εκπ?νηση τη? αντιπολιτευτικ?? του γραμμ??, αναλ?θηκε επ? μακρ?ν σε μια εσωστρεφ? διαδικασ?α με φανερ? επ?δικο την οργανωτικ? του αν?πτυξη και με αφαν?? τη φυσιογνωμ?α του.
 5. Η πανδημ?α υποχρ?ωσε το κ?μμα και την κοινοβουλευτικ? του ομ?δα να γ?νει περισσ?τερο μ?χιμο και το Πρ?γραμμα του ριζοσπαστικ? και ρεαλιστικ? ταυτ?χρονα.
 6. Το ?μεσο Πρ?γραμμα «Μ?νουμε ?ρθιοι» 1 και 2, καθ?? και το μεσοπρ?θεσμο που ετοιμ?ζει η Επιτροπ? Προγρ?μματο?, ε?ναι οι απαντ?σει? του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινωνικ? ζ?τημα καθ?? αποτυπ?νει του? απαρα?τητου? μετασχηματισμο?? στου? τομε?? τη? οικονομ?α?, τη? κοινων?α? και του κρ?του?.
 7. Η παγκοσμιοπο?ηση υποχωρε?, δεν υποχωρο?ν οι κρατικο? ανταγωνισμο? ακ?μα και με τα ?πλα. Το ενδεχ?μενο πολεμικ?? σ?ρραξη? με την Τουρκ?α και το κυν?γι των εξοπλισμ?ν ε?ναι καταστροφ? και για τι? 2 χ?ρε?.
 8. Η κοινωνικ? εγρ?γορση, η κινηματικ? ?νταξη και η ανασ?νταξη του κ?μματο?.
Σημει?σει? για την συγκυρ?α
?δη και πριν απ? το ξ?σπασμα αυτ?? τη? κρ?ση? τα πρ?γματα δεν ?μοιαζαν αισι?δοξα. Π?λεμο? και ξεριζωμ??, ?νταση των ?δη διευρυμ?νων ανισοτ?των, λιτ?τητα και κρ?ση χρ?ου?, κλιματικ? κρ?ση, περιστολ? δικαιωμ?των και αυταρχισμ??. ?να π?πλο αβεβαι?τητα? για την επ?μενη μ?ρα στο?χειωνε τον πλαν?τη. Οι οικονομ?ε? μετ? απ? μια περ?οδο αναιμικ?? αν?πτυξη? ? στασιμ?τητα? ?δειχναν να αντιμετωπ?ζουν αδι?ξοδα, εν? οι προβλ?ψει? ?ταν αρνητικ??. Τα πλ?ον συστημικ? think tanks, αλλ? και μια σειρ? απ? αναλυτ?? προ?βλεπαν ?να δ?σκολο μ?λλον και μια ν?α κρ?ση να υποβ?σκει. Σ?γουρα κανε?? δεν (θα) μπορο?σε να προβλ?ψει το γεγον?? τη? υγειονομικ?? κρ?ση?, τη? πλανητικ?? πανδημ?α?, αλλ? κ?πω? ?τσι κινε?ται η ιστορ?α. ?λλωστε αυτ? που μοι?ζει «μη κανονικ?» εντ?? του βραχυπρ?θεσμου βιολογικο? χρ?νου, αποτελε? μ?α τρ?πον τιν? κανονικ?τητα στον ιστορικ? χρ?νο. Και ?τσι η περ?φημη «κανονικ?τητα» μοι?ζει περισσ?τερο σαν εξα?ρεση παρ? σαν καν?να? ? σαν ?να ενδι?μεσο στ?διο αν?μεσα σε μ?νιμα κρισιακ? επεισ?δια.
Στην προ-κορονο?ο? περ?οδο, ε?χαμε αναγνωρ?σει χοντρικ? τι? 3 μεγ?λε? προκλ?σει? που θα κληθε? να διαχειριστε? η πολιτικ?, μ?α τριπλ? κρ?ση:
 • Τι? ανισ?τητε? που διαρκ?? διευρ?νονται (συμπ?εση μισθ?ν, ελαστικ?? σχ?σει? εργασ?α?, υψηλ? δομικ? ανεργ?α) με ταυτ?χρονο περιορισμ? των δικαιωμ?των και των ελευθερι?ν, βασικ?ν δηλαδ? δημοκρατικ?ν κατακτ?σεων.
 • Την προσφυγικ? κρ?ση, τι? πολ? μεγ?λε? μετακιν?σει? πληθυσμ?ν λ?γω πολεμικ?ν συρρ?ξεων και κλιματικ?ν καταστροφ?ν (π.χ. ερημοποι?σει?)
 • Την κλιματικ? αλλαγ?/κρ?ση -η οπο?α ?μοια με την υγειονομικ? κρ?ση, προκειμ?νου να αντιμετωπιστε?, απαιτε? την επιπεδοπο?ηση τη? καμπ?λη? με παρ?λληλη εν?σχυση των υποδομ?ν.
Στι? τρε?? αυτ?? προκλ?σει?, ?πω? και στην 4η τη? πανδημ?α?/υγειονομικ?? κρ?ση?, τον μεγαλ?τερο κ?νδυνο ε?ναι σαφ?? πω? διατρ?χουν οι πλ?ον ευ?λωτοι, που πρ?πει να αποτελο?ν σταθερ? σημε?ο αναφορ?? στι? ?ποιε? αναλ?σει?  καθ??, σε κ?θε περ?πτωση, πρ?πει να διασφαλ?ζεται η κ?λυψη των διατροφικ?ν αναγκ?ν του?, η δυνατ?τητα πρ?σβασ?? του? σε υπηρεσ?ε? υγε?α?, το δικα?ωμ? του? στην εργασ?α και στη συμμετοχ? στην οικονομικ? ζω?, η κ?λυψη των ενεργειακ?ν του? αναγκ?ν κλπ. Διαπιστ?νεται, ?μω?, τελικ?, πω? τα περιθ?ρια ανοχ?? (και ?ρα και οι δυνατ?τητε? επ?λυση? κρ?σεων) του υπ?ρχοντο? συστ?ματο?, βα?νουν διαρκ?? μειο?μενα.
Ο καπιταλιστικ?? τρ?πο? παραγωγ?? – και πριν απ? την εμφ?νιση τη? πανδημ?α? και παρ? τι? επανειλημμ?νε? οικονομικ?? κρ?σει? που αντιμετ?πιζε στη δι?ρκεια ?λων των σταδ?ων αν?πτυξ?? του – επιδι?κει να επιβληθε? στο κοινωνικ? συλλογικ? ασυνε?δητο ω? ο μ?νο? αποτελεσματικ?? τρ?πο? παραγωγ?? για την ικανοπο?ηση των ατομικ?ν και κοινωνικ?ν αναγκ?ν. Παρ? τι? κοινωνικ?? ανισ?τητε?, τη φτωχοπο?ηση μεγ?λων πληθυσμιακ?ν μερ?δων, την καταστροφ? του περιβ?λλοντο?, του? πολ?μου?  και την απειλ? των πυρηνικ?ν καταστροφ?ν που αποτελε? κ?νδυνο    ολοσχερο?? εξαφ?νιση? τη? ανθρωπ?τητα?, τα δι?φορα κιν?ματα που αμφισβητο?ν την πρωτοκαθεδρ?α του, αποτ?λεσαν, τα τελευτα?α 30 χρ?νια, αποσπασματικ?? νησ?δε? αμφισβ?τηση? του, εν? λε?πει το συγκεκριμ?νο σχ?διο των διαδοχικ?ν βημ?των για την αν?δειξη μια? διαφορετικ?? κοινωνικ?? οργ?νωση? που θα τον αντικαθιστο?σε/διαδεχ?ταν, ?στε να υλοποιηθε? το πλα?σιο του σοσιαλισμο? με ελευθερ?α και δημοκρατ?α.  Το οραματικ? στοιχε?ο, π?ρα απ? εργαλε?ο διαφοροπο?ηση? απ? τα αντ?παλα πολιτικ? υποκε?μενα, πρ?πει να συνοδε?εται με τη διακριτ? κοινωνικ? και κινηματικ? διεκδ?κηση για να αποκτ?σει πολιτικ? υπεραξ?α. Η εμφ?νιση ?μω? τη? πανδημ?α?, σ?μερα, συνιστ? μ?α πολιτικ? ευκαιρ?α, γιατ? συγκροτε? μ?α τομ? στο ιστορικ? συνεχ?? που ο καπιταλισμ?? επιδι?κει να ηγεμονε?ει, αλλ? ταυτ?χρονα συνιστ? και ?ναν κ?νδυνο περαιτ?ρω σκλ?ρυνσ?? του.
Η επ?μενη μ?ρα
Μεγ?λε? επιχειρ?σει? σε δι?φορου? κλ?δου?, ?πω? πχ οι αερομεταφορ??, οι πετρελα?κο? κολοσσο?, οι αλυσ?δε? παραγωγ?? και εμπορ?ου, ε?ναι στα πρ?θυρα τη? κατ?ρρευση? και ζητο?ν την στ?ριξη του «επ?ρατου και αναποτελεσματικο?»  κρ?του? για λ?γου? επιβ?ωση?. Οι μικρ?? και μεσα?ε? επιχειρ?σει? οδηγο?νται σε οικονομικ? ασφυξ?α, εποχικ? επαγγ?λματα βι?νουν την απ?λυτη καταστροφ? και οι οικονομ?ε? που εξαρτ?νται απ? δραστηρι?τητε? εντ?σεω? εργασ?α?, πχ ο μεγ?λο? κατασκευαστικ?? τομ?α?, ο τουρισμ??, η εστ?αση και οι μετακιν?σει?, βρ?σκονται σε ακ?μα δυσμεν?στερη θ?ση. Η κρ?ση αυτ? μοι?ζει σαν ?να? μεγ?λο? επιταχυντ??/καταλ?τη? για τον μετασχηματισμ? των οικονομι?ν κ?τω απ? το β?ρο? τη? 4η? Βιομηχανικ?? Επαν?σταση?. Ταυτ?χρονα, παρατηρε?ται ?κρηξη τη? ανεργ?α? (χαρακτηριστικ? παρ?δειγμα οι ΗΠΑ με π?νω απ? 20εκ. χαμ?νε? θ?σει? εργασ?α?) σε συνδυασμ? με την εδραιωμ?νη (και εντειν?μενη) επισφ?λεια και εξελ?σσεται μια ραγδα?α –και ταυτ?χρονη- επιδε?νωση των δημοσιονομικ?ν δεικτ?ν ?λων των χωρ?ν και μια α?ξηση του δημ?σιου και ιδιωτικο? χρ?ου? σε ?μεσο χρ?νο. Το ερ?τημα που πρ?πει να απαντηθε? ε?ναι ?διο. Ποιο? θα πληρ?σει (και) αυτ? την κρ?ση;
Η Ευρ?πη σε μια ακ?μα κρ?ση
Στην Ευρ?πη μοι?ζει σαν να ζο?με την μ?ρα τη? μαρμ?τα?. Μετ? την χρηματοοικονομικ? και την προσφυγικ? κρ?ση η πανδημ?α τον?ζει ακ?μα περισσ?τερο τι? αποκλ?νουσε? τ?σει? στο εσωτερικ? τη?. Απ? την μ?α ?χουμε την εμμον? τη? Γερμαν?α? και των συμμ?χων τη? στην λογικ? του δανεισμο? και των κρατικ?ν χρε?ν, πρ?γμα που οδηγε? μαθηματικ? σε ν?α μνημ?νια και επαχθε?? ?ρου?. Απ? την ?λλη ?χουμε την Γαλλ?α, την Ισπαν?α και την Ιταλ?α (πολ? περισσ?τερο) να προσπαθο?ν να β?λουν στην ατζ?ντα την λογικ? του ευρωομολ?γου και τη? αμοιβαιοπο?ηση? του? χρ?ου?. Μια –πολιτικ? μ?χη που δεν μα? αφ?νει αδι?φορου? για πολλαπλο?? λ?γου?, καθ?? αποτελε? μια σ?γκρουση που αφορ?  το ευρωπα?κ? μ?λλον. Εκτ?? των ?λλων, η υιοθ?τηση τη? πολιτικ?? του ευρωομολ?γου θα αποτελ?σει δικα?ωση και των θ?σεων του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικν?οντα? ?τι οι πολιτικ?? που προτ?σσαμε την περ?οδο τη? διαπραγμ?τευση? δεν ?ταν αν?φικτε?, ο?τε ανεδαφικ??, ?πω? κ?ποιοι διατυμπ?νιζαν, αλλ? αναγκα?ε? και στη σωστ? κατε?θυνση στο πλα?σιο τη? υιοθ?τηση? ?μεσων μ?τρων για την ?ξοδο απ? την κρ?ση, ?μω? απορρ?φθηκαν κ?τω απ? το β?ρο? του συντριπτικο? συσχετισμο? δ?ναμη? σε επ?πεδο ΕΕ και τη? απ?φαση? «τιμωρ?α?» εν?? ολ?κληρου λαο?  το 2015. Προ? το παρ?ν, η  Ευρ?πη αδυνατε? να απαντ?σει με επ?ρκεια στι? προκλ?σει? που ξεσκ?πασε η πανδημ?α, με τη Γερμαν?α να δυναμιτ?ζει περαιτ?ρω την κατ?σταση με την ?τεγκτη στ?ση τη?, συνεπικουρο?μενη και απ? ?λλε? χ?ρε? (π.χ. Ολλανδ?α). Παραδειγματικ? κ?νηση με πολλαπλο?? αποδ?κτε? ?ταν η απ?φαση του γερμανικο? συνταγματικο? δικαστηρ?ου που αμφισβητε? την επικρ?τεια τ?σο τη? ΕΚΤ ?σο και του Ευρωπα?κο? Δικαστηρ?ου, του? πυλ?νε? τη? ευρωπα?κ?? ενοπο?ηση?. Ακ?μα και το υπ? ?δρυση Ταμε?ο Ειδικο? Σκοπο?, για την αντιμετ?πιση τη? πανδημ?α?, θα συγκροτ?σει κεφ?λαια με δανεισμ?, οι μεταβιβ?σει? «απαγορε?ονται».
Η επ?μενη μ?ρα στην Ελλ?δα
Στην χ?ρα μα?, τα δ?σκολα για την Ν?α Δημοκρατ?α μ?λι? ξεκ?νησαν. Μ?χρι τ?ρα τα πρ?γματα ?ταν σχετικ? διαχειρ?σιμα, παρ?λε? τι? σοβαρ?? κυβερνητικ?? ελλε?ψει?, τι? ανεπ?ρκει?? τη? και τι? μεροληπτικ??  – υπ?ρ συγκεκριμ?νων συμφερ?ντων – αποφ?σει? τη?, ζητ?ματα που δεν ?ταν π?ντα ε?κολο να αναδειχτο?ν, εξαιτ?α? τη? απ?λυτη? σιωπ?? των συστημικ?ν ΜΜΕ.. Η κυβ?ρνηση διακηρ?σσει ?τι ?δρασε «υπε?θυνα», ακο?γοντα? τι? υποδε?ξει? τη? επιστημονικ?? κοιν?τητα? –παραγνωρ?ζοντα? την ουσιαστικ? και ?μπρακτη στ?ριξη τη? αντιπολ?τευση?- και σε ?να βαθμ? πιστ?νεται την στ?ση τη?. ?μω? αυτ? ε?ναι η μισ? αλ?θεια. Πρ?πει να υπογραμμ?σουμε ?τι ο περιορισμ?? των επιπτ?σεων απ? την μετ?δοση του ιο? οφε?λεται πρωτ?στω? στην υπε?θυνη ?σο και αλληλ?γγυα στ?ση τη? μεγ?λη? μερ?δα? τη? κοινων?α?, που, στην πραγματικ?τητα, δικαιο?ται τα περισσ?τερα ?νσημα. Η συμβολ? του ΣΥΡΙΖΑ υπ?ρξε σημαντικ?, συναιν?ντα? στην επιστημονικ? διαχε?ριση του ζητ?ματο?, εν? ταυτ?χρονα υπ?ρξε κριτικ?? εκε? που ?πρεπε, σε ανορθολογισμο?? και μεροληψ?ε?, επιμ?νοντα?, για παρ?δειγμα, στην ουσιαστικ? εν?σχυση του ΕΣΥ, αναδεικν?οντα? τι? κυβερνητικ?? αντιφ?σει? στο ζ?τημα του εκκλησιασμο?, υπερασπ?ζοντα? τα δικαι?ματα του κ?σμου τη? εργασ?α?, των Ρομ?, των προσφ?γων, των ΑμεΑ, καταδεικν?οντα? του? κινδ?νου? τη? ?ξαρση? τη? ενδοοικογενειακ?? β?α? κλπ., επιμ?νοντα?, δηλαδ?, στον δ?καιο κοινωνικ? καταμερισμ? και στην ?γκαιρη ανακο?φιση των συνεπει?ν τη? πανδημ?α? και προτε?νοντα? γεννα?α εμπροσθοβαρ? χρηματοπιστωτικ? μ?τρα που δυστυχ?? δεν ?γιναν δεκτ? απ? την κυβ?ρνηση, με του? πολ? σοβαρο?? κινδ?νου? που αυτ? συνεπ?γεται για την παραπ?ρα οικονομικ? πορε?α τη? χ?ρα?.
Η παγκ?σμια δι?σταση τη? κρ?ση? 
Η κρ?ση αυτ? ε?ναι παγκ?σμια και ω? τ?τοια θα επιδρ?σει σε δι?φορα πεδ?α τη? πολιτικ??. Η οικονομ?α σαφ?? θα δεχθε? τι? πλ?ον αρνητικ?? επιπτ?σει?. ?δη βλ?πουμε την ?νταση των ανταγωνισμ?ν μεταξ? των κρατ?ν, με κορυφα?ο παρ?δειγμα αυτ? των σχ?σεων ΗΠΑ και Κ?να?. Στο πεδ?ο τη? διπλωματ?α? ?πω? και σε αυτ? τη? εξωτερικ?? πολιτικ?? και των διεθν?ν σχ?σεων φα?νεται να ?χουμε μεταβολ? ισχ?ο? το επ?μενο δι?στημα: η νεοφιλελε?θερη παγκοσμιοπο?ηση υπ? την ηγεμον?α των ΗΠΑ φα?νεται να υποχωρε? και την θ?ση τη? να καταλαμβ?νουν ?λλε? περιφερειακ?? στοιχ?σει? που με τη σειρ? του? επιμ?νουν στα μ?σα τη? ισχ?ο? και τη? επιβολ??, ακ?μα και με πολ?μου?.
Απ?ναντι στην κο?ρσα των εξοπλισμ?ν, η Αριστερ? π?ντοτε πρ?τεινε και προτε?νει τη συνενν?ηση των λα?ν και την αλληλεγγ?η, θεωρ?ντα? ?τι αυτ? ε?ναι τα δικ? τη? ?πλα που μπορο?ν να διαδραματ?σουν καθοριστικ? ρ?λο στο πεδ?ο των διακρατικ?ν σχ?σεων.
Η ν?α διεθν?? αναδυ?μενη πραγματικ?τητα, εκτ?? απ? κινδ?νου?, προσφ?ρει δυνατ?τητε? αναστοχασμο? και αναζ?τηση? λ?σεων σε μια σειρ? απ? ζητ?ματα, με κορυφα?ο τι? ελληνοτουρκικ?? σχ?σει?, και επιτρ?πει πρωτοβουλ?ε?  για την εν?σχυση και εμπ?δωση εν?? κλ?ματο? ειρ?νη? και συνεργασ?α? στην ευρ?τερη περιοχ?, συνεχ?ζοντα? και επεκτε?νοντα? «την πολιτικ? των Πρεσπ?ν». Ε?μαστε αντ?θετοι στην κλιμ?κωση τη? αντιπαρ?θεση? με την Τουρκ?α και την ?νταση των εξοπλισμ?ν, χωρ?? να παραβλ?πουμε την στρατηγικ? επιθετικ?τητα τη? κυβ?ρνηση? Ερντογ?ν. Η επ?λυση των διαφορ?ν δεν μπορε? να γ?νει με τα ?πλα αλλ? με συμμαχ?ε? και με επιμον? στο πλα?σιο του Διεθνο?? Δικα?ου.
Μ?α ν?α σχ?ση εμπιστοσ?νη?
Η σχ?ση του ΣΥΡΙΖΑ με τα στρ?ματα τη? κοινων?α? που επιθυμε? να εκπροσωπε?, τραυματ?στηκε την προηγο?μενη περ?οδο λ?γω των περιορισμ?ν του διεθνο?? αρνητικο? συσχετισμο? δυν?μεων,  εξαιτ?α? τη? εγχ?ρια? δημιουργ?α? εν?? συμπαγο?? αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετ?που αλλ? και εξαιτ?α? των αδυναμι?ν, περιορισμ?ν και λαθ?ν που διαπρ?χθηκαν απ? τι? δυν?μει? μα?, στην προσπ?θεια επ?λυση? των προβλημ?των που κληθ?καμε να αντιμετωπ?σουμε. Πλ?ον, κρ?νεται η αξιοπιστ?α του ΣΥΡΙΖΑ και η επαναθεμελ?ωση τη? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με την κοινων?α, στη ν?α αυτ? πραγματικ?τητα. Σ?μερα λοιπ?ν, εκκιν?ντα? με θετικ? πρ?σημο, ο λ?γο? του ΣΥΡΙΖΑ για την επα?ριο ε?ναι απαρα?τητο? για τι? δυν?μει? τη? εργασ?α?, παραμ?νοντα? αξι?πιστο? για το σ?νολο τη? κοινων?α?. Η συνα?νεση επομ?νω? τελει?νει κ?που εδ?. Για τη Ν?α Δημοκρατ?α αυτ? η στιγμ? αποτελε? σημε?ο καμπ??, με τι? πι?σει? να αυξ?νονται. Ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι ?λη την προηγο?μενη περ?οδο, η κυβ?ρνηση προσπ?θησε να δημιουργ?σει ?ρου? αποκλειστικ? ατομικ?? ευθ?νη? για την αντιμετ?πιση τη? πανδημικ?? κρ?ση?, την στιγμ? που σφ?ριζε αδι?φορα για μια σειρ? απ? χ?ρου? υγειονομικο? ενδιαφ?ροντο? ?πω? οι κλινικ?? και τα γηροκομε?α και για αποκλεισμ?νου? πληθυσμο??, ?πω? οι Ρομ? και οι μεταν?στε?,  ευρισκ?μενη απ?ναντι απ? τα «τ?ρατα» που δημιο?ργησε ω? αξιωματικ? αντιπολ?τευση με τη ρητορικ? τη?.
Μ?τρα με επ?κληση τη διασφ?λιση τη? δημ?σια? υγε?α?, ?πω? ο περιορισμ?? τη? νυχτεριν?? κυκλοφορ?α?, η επ? τη? ουσ?α? προληπτικ? καταστολ? στην πλ. Αγ. Γεωργ?ου στην Κυψ?λη, η παρεμπ?διση διαδηλωτ?ν ?ξω απ? την Βουλ? εν?ντια στο αντ?–περιβαλλοντικ? νομοσχ?διο, αντιπαρατιθ?μενα με παρ?λληλε? φι?στε? στην πλατε?α Ομονο?α? και στο Μαξ?μου, μα? δε?χνουν με τον καλ?τερο τρ?πο το με?γμα τη? πολιτικ?? διαχε?ριση? τη? κατ?σταση? απ? μια σκληρ? δεξι? κυβ?ρνηση. Η διαχε?ριση του φ?βου με την καταστολ?, την αστυνομικ? β?α και την επιτ?ρηση ε?ναι μια εκλογικ? επικερδ?? πολιτικ? σε συνθ?κε? εγκλεισμο? και κοινωνικ?? αποστασιοπο?ηση?, ?χει ?μω? ?ρια και δεν μπορε? να αντιμετωπ?σει τι? οικονομικ?? και κοινωνικ?? επιπτ?σει? τη? πανδημ?α?. Ε?ναι μια πολιτικ? με κοντ? π?δια, ιδια?τερα για τη ν?α γενι?.
Για την κυβ?ρνηση τη? ΝΔ, η κρ?ση αυτ? ε?ναι μια καλ? ευκαιρ?α για να καλ?ψει την αποτυχ?α τη? στο πεδ?ο τη? οικονομ?α?, ?πω? αποτυπ?θηκε –και αποκρ?πτεται- στου? δε?κτε? του τελευτα?ου τριμ?νου του 2019. Η αν?πτυξη σε πτ?ση, η ανεργ?α σε ?νοδο, οι προοπτικ?? δυσμενε??. Το μ?νο στοιχε?ο που προσφ?ρει μια ασφ?λεια για την διαχε?ριση τη? κατ?σταση?, μπροστ?  στι? μελλοντικ?? προκλ?σει? και στην επερχ?μενη αστ?θεια, αποτελε? το “δημοσιονομικ? μαξιλ?ρι” που κληρον?μησε η ΝΔ απ? την κυβ?ρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και το λοιδ?ρησε επισ?μω?. Ε?ναι αλ?θεια ?τι ?χουμε την δυνατ?τητα, υπ? το πρ?σμα αυτ?? τη? ν?α? κρ?ση?, να εξηγ?σουμε και να καταστο?ν πιο κατανοητο? στον ελληνικ? λα? οι βασικο? ?ξονε? τη? κυβερνητικ?? πολιτικ?? που ασκ?σαμε την περ?οδο τη διακυβ?ρνηση?, καθ?? και οι προτ?σει? μα? πριν τι? εκλογ??, με το μ?γμα πολιτικ?? να ισορροπε? αν?μεσα στην κοινωνικ? συνοχ? και στην σταδιακ? ελ?φρυνση πχ φορολογικ?ν συντελεστ?ν. Η τωριν? κυβ?ρνηση ?φησε χωρ?? εισοδηματικ? στ?ριξη μεγ?λε? κατηγορ?ε? εργαζ?μενων και αν?ργων, με του? ανθρ?που? του πολιτισμο? να ε?ναι το πιο ορατ? παρ?δειγμα κοινωνικ?? αναλγησ?α?, εν?, αντ?θετα υπ?ρξε εξαιρετικ? «ανοιχτοχ?ρα» σε μια σειρ? απ? ημ?τερου?, ?πω? τα διαφ?ρων λογ?? κ?ντρα κατ?ρτιση?, τα καν?λια, κοκ. Ταυτ?χρονα, ?χει ξεκιν?σει την παραπ?ρα πολιτικ? τη? «επ?θεση». Τα νομοσχ?δια για την παιδε?α και το περιβ?λλον ε?ναι ενδεικτικ? του ιδεολογικο? υπ?βαθρου τη? ΝΔ. Η δικ? μα? αντιπολ?τευση δεν χρει?ζεται λεκτικ?? κορ?νε?, οφε?λει να ε?ναι τεκμηριωμ?νη, να δοκιμ?ζεται στα κιν?ματα και να ανατροφοδοτε?ται απ? αυτ? αλλ? και απ? τα κοινωνικ? στρ?ματα που θ?λουμε να εκπροσωπο?με.
Η λογικ? “βλ?ποντα? και κ?νοντα?” τη? κυβ?ρνηση? αποτυπ?θηκε σε ?να πρ?γραμμα αντιμετ?πιση? τη? κρ?ση? που ε?ναι το μικρ?τερο (ω? ποσοστ? ΑΕΠ) σε σχ?ση με αντ?στοιχα προγρ?μματα στην υπ?λοιπη Ευρ?πη, το οπο?ο, καθ?τι μη εμπροσθοβαρ??, θα κοστ?σει πολ? περισσ?τερο α?ριο. Με τι? προβλ?ψει? στην οικονομ?α να ε?ναι δυσο?ωνε? και την πανδημ?α σε εξ?λιξη, συνιστ? πρ?κληση η διαρρο? εκλογικ?ν σεναρ?ων, που αποδεικν?ουν ?τι το κυβερνητικ? επιτελε?ο πορε?εται με μ?νη πυξ?δα την επικοινων?α. ?μω?, τα σεν?ρια εκλογ?ν δεν πηγ?ζουν απ? ?να α?σθημα ισχ?ο?, ?λλα, τελικ?, απ? μια παραδοχ? αδυναμ?α? διαχε?ριση?. Ο Κ. Μητσοτ?κη? χαμηλ?νει τον π?χη, ρ?χνει τι? προσδοκ?ε? για το μ?λλον μ?πω? και περ?σει απ? π?νω. Η ?δια η κυβ?ρνηση μιλ?ει για ?να δ?σκολο μ?λλον, επενδ?οντα? τι? ελπ?δε? τη? σε μια α?ριστη και ασχεδ?αστη αν?πτυξη που ευελπιστε? ?τι θα ?ρθει σε β?θο? χρ?νου. Θ?λει να εγγρ?ψει την επερχ?μενη κρ?ση στη συνε?δηση του ελληνικο? λαο? ω? ?να φυσικ?-αναπ?τρεπτο φαιν?μενο, που δεν ε?ναι αποτ?λεσμα των δικ?ν τη? πολιτικ?ν επιλογ?ν-μ?τρων για την αντιμετ?πιση τη? οικονομικ?? και κοινωνικ?? δι?σταση? τη? υγειονομικ?? κρ?ση?, και ?ρα να νομιμοποι?σει τα αντικοινωνικ? μ?τρα που σε πρ?το βαθμ? υλοποιε? και σε δε?τερο βαθμ? σχεδι?ζει για το επ?μενο δι?στημα (μει?σει? μισθ?ν, συντ?ξεων, απολ?σει? κλπ.) σε συνδυασμ? με την καταστολ? κ?θε φων?? που θα αντισταθε?.
Η εκλογικ? υπεροχ? τη? ΝΔ δεν βασ?ζεται αποκλειστικ? στι? υποσχ?σει? ευημερ?α?, αλλ? και σε μια συντηρητικ? στροφ? εν?? τμ?ματο? τη? κοινων?α?. Η περιθωριοπο?ηση, οικονομικ?, κοινωνικ?, πολιτισμικ?, σημαντικ?? μερ?δα? του πληθυσμο?, εξαιτ?α? του φ?βου και τη? ανασφ?λεια? που νι?θει, εν?χει τον κ?νδυνο  να οδηγ?σει σε μια περαιτ?ρω παθητικοπο?ηση και συντηρητικοπο?ηση , σε αποδοχ? του κυρ?αρχου μοντ?λου, σε μια ?κρω? αντιδραστικ? επιστροφ? του εθνικισμο?, με χαρακτηριστικ? τη μισαλλοδοξ?α, τα ρατσιστικ? και σεξιστικ? στερε?τυπα, τι? φασ?ζουσε? δοξασ?ε?, το φυλετικ? μ?σο?, τη θρησκοληψ?α, τον αυταρχισμ? και τη β?α, που εγκλωβ?ζουν την κοινων?α, καθιστ?ντα? την απ?λυτα χειραγωγ?σιμη απ? τι? κυρ?αρχε? δυν?μει?. Η μαζικ?, βιομηχανοποιημ?νη διασκ?δαση, οι επ?πλαστε? αν?γκε?, ο φετιχισμ?? τη? καταν?λωση? ω? υπ?ρτατη? αξ?α?, ο ευτελισμ?? τη? ανθρ?πινη? ζω?? και αξιοπρ?πεια? στο βωμ? τη? μεγιστοπο?ηση? των κερδ?ν, η θεοπο?ηση του ανταγωνισμο? και του ατομισμο?, ω? μοχλο? προ?δου και μοναδικο? τρ?που οργ?νωση? τη? κοινων?α?, οι ψηφιοποιημ?νη? σχ?σει?, οφε?λουν να βρουν βι?σιμα αντιπαραδε?γματα πολιτικ?ν πρακτικ?ν με βιωματικ? δι?σταση. Αυτ? σημα?νει να ενσκ?ψουμε και να λειτουργ?σουμε στην πρ?ξη αντιπαραδε?γματα αλληλ?γγυων- συνεργατικ?ν μορφ?ν κοινωνικ??, πολιτιστικ?? και οικονομικ?? οργ?νωση? με γν?μονα τι? πραγματικ?? ατομικ?? και κοινωνικ?? αν?γκε?.

Τι να κ?νουμε
 1. Το πρωτε?ον: Μ?χρι σ?μερα, η ενσ?ματη αντ?σταση ?ταν σ?γουρα δ?σκολη, εξαιτ?α? τη? πανδημ?α?. ?μω?, παρ? τι? δυσκολ?ε?, ε?ναι χρ?ο? του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργ?ντα? παραδειγματικ? και υποδειγματικ?, να ξαναβ?λει στην ημερ?σια δι?ταξη την ενσ?ματη π?λη, εν?ντια στην προσπ?θεια τη? κυβ?ρνηση? να δημιουργ?σει ?ναν εικονικ? κ?σμο. Χρει?ζεται πολιτικ? βο?ληση αλλ? και φαντασ?α. Χρειαζ?μαστε επειγ?ντω? ?να κ?μμα ανοικτ?, κινηματικ?, πλουραλιστικ?, με διακριτ? πολιτικ? στ?γμα, γειωμ?νο στην κοινων?α, σταθερ? προσηλωμ?νο στην υπερ?σπιση τη? εργατικ?? τ?ξη?, στου? φτωχο?? και του? απ?κληρου?. Τα κοινωνικ? κιν?ματα στην Ελλ?δα και στον κ?σμο βρ?σκονταν σε ?φεση, δεν απουσι?ζουν β?βαια εστ?ε? αντ?σταση? για επιμ?ρου? ζητ?ματα, ?πω? για παρ?δειγμα οι αγ?νε? για την προστασ?α του περιβ?λλοντο?. Ε?ναι απαρα?τητο και αναγκα?ο το επ?μενο δι?στημα να πα?ξουμε καθοριστικ? ρ?λο στην αν?πτυξη και στην διε?ρυνση των κινημ?των στην χ?ρα μα? αλλ? και στην Ευρ?πη με το ειδικ? β?ρο? που ?χουμε ω? μεγ?λη αριστερ? πολιτικ? δ?ναμη. Το πολιτικ? μα? σχ?διο προ?ποθ?τει την αν?πτυξη των κοινωνικ?ν κινημ?των, το πολιτικ? μα? πρ?γραμμα θα πρ?πει να πα?ξει ?ναν καθοριστικ? ρ?λο και σε αυτ? το επ?πεδο, συμβ?λλοντα? στην ?νταση του κοινωνικο? ανταγωνισμο?.
 2. Το δημ?σιο συμφ?ρον: Αναμφ?βολα αυτ? η κρ?ση φ?ρνει στην επιφ?νεια και μια ατζ?ντα ευνο?κ? για την Αριστερ?. Αυτ? ?χει να κ?νει με την “επιστροφ? στο κρ?το?”, στα δημ?σια οικονομικ?, και δ?νει την δυνατ?τητα δημιουργ?α? στι? δυτικ?? κοινων?ε? εν?? πλειοψηφικο? ρε?ματο? που θα στηρ?ξει του? δημ?σιου? θεσμο??, θεσμο?? – πιο απαρα?τητου? απ? ποτ? – ?στε να μπορ?σουν οι κοινων?ε? να αντιμετωπ?σουν την καινο?ργια κατ?σταση. Το γεγον?? αυτ?, σε πολ? μεγ?λο βαθμ?, το ?χει αντιληφθε? και το νεοφιλελε?θερο μπλοκ, ?πω? συν?βη και στην κρ?ση του 2007-8. Δεν ε?ναι ασυν?θιστο ?τι σε κ?θε καπιταλιστικ? κρ?ση, το κρ?το? ?ρχεται να διασ?σει το κεφ?λαιο και την κατ?ρρευση τη? οικονομ?α? με κρατικ?? δαπ?νε? και ?λλα μ?τρα. Δεν πρ?πει να μα? ξαφνι?σει λοιπ?ν αν α?ριο δο?με νεοφιλελε?θερε? κυβερν?σει? να υιοθετο?ν μια ατζ?ντα «ανορθ?δοξων» μ?τρων, ?πω? εθνικοποι?σει? κ.?. Συνεπ??, η δημιουργ?α εν?? διακριτο? κοινωνικο? και πολιτικο? μετ?που υπερ?σπιση? και διε?ρυνση? του δημ?σιου χ?ρου μπορε? να αποκτ?σει κοινωνικ? ?ρεισμα και να λειτουργ?σει υπ?ρ των δυν?μεων τη? εργασ?α? στην παρο?σα φ?ση και αυτ? ε?ναι ?να απ? τα ?μεσα καθ?κοντα τη? περι?δου. ?λλωστε ξ?ρουμε πω? η «δεξι?» ?ταν μιλ?ει για κρ?το? π?ντα εννοε?, το π?? το κρ?το? θα σ?σει το μεγ?λο κεφ?λαιο. Αδιαφορ?ντα? για τον κ?σμο τη? εργασ?α?, για την «αναλ?σιμη» μεσα?α τ?ξη, εσχ?τω? και «ζ?μπι»-τ?ξη ?πω? χαρακτηρ?στηκε απ? την κυβ?ρνηση.
Το τεχνικ?-οικονομικ? επ?πεδο
Για να ε?μαστε σε θ?ση να απαντ?σουμε πειστικ? στα ερωτ?ματα τη? περι?δου, θα πρ?πει να αξιοποι?σουμε την τραυματικ? εμπειρ?α τη? προηγο?μενη? κρ?ση? χρ?ου? και τα ?σα αναγκαστ?καμε να υποστο?με απ? του? δανειστ?? στην δι?ρκεια τη? κυβερνητικ?? θητε?α? του ΣΥΡΙΖΑ – ιδιαιτ?ρω?  το πρ?το εννι?μηνο του ‘15. Για να αποφ?γουμε μια αντ?στοιχη εξ?λιξη, πρ?πει να κατανο?σουμε ?τι για να επαν?λθουμε και μετ? το π?ρα? τη? πανδημ?α? και το π?γωμα τη? οικονομ?α? στην πρ?τερη κατ?σταση, θα πρ?πει το χρ?ο? να μην αυξηθε? ω? ποσοστ? επ? του ΑΕΠ. Αυτ? συνεπ?γεται μ?α ν?α αναδι?ρθρωση του χρ?ου?, ε?τε με διαγραφ? μ?ρο? αυτο?, ε?πε με μετατ?πιση των υποχρε?σεων στο μακριν? μ?λλον ?τσι ?στε η αποπληρωμ? του χρ?ου? να συσχετ?ζεται με αυτ? που παραδοσιακ? λ?γαμε ρ?τρα αν?πτυξη?.

Εφικτ?τητα
Μ?α τ?τοια διεκδ?κηση απ?ναντι στου? δανειστ?? ε?ναι εφικτ? σ?μερα, δι?τι αποτελε? πλ?ον ?να κοιν? ζ?τημα (σε αντ?θεση με το 2015), καθ?? ?λε? σχεδ?ν οι χ?ρε? του ν?του Ιταλ?α, Ισπαν?α, Πορτογαλ?α, τη? Γαλλ?α? συμπεριλαμβανομ?νη?, το αντιμετωπ?ζουν ω? πρ?βλημα και θα μπορο?σαν να συγκροτ?σουν ?να μ?τωπο επ?μονο και αποτελεσματικ?, με την επιβολ? β?το στι? συν?δου? κορυφ?? για να διεκδικ?σουν μ?α τ?τοια ρ?θμιση των χρε?ν. Αυτ? η στρατηγικ? και η συγκεκριμ?νη τεχνοοικονομικ? αν?λυση, αξιοποι?ντα? την κατ?σταση τη? πανδημ?α?, μπορε? να πι?σει το μ?τωπο του Βορρ?. Ω? τ?τοια, λοιπ?ν, στρατηγικ? θα πρ?πει να συμπυκν?νεται σε μ?α ξεκ?θαρη τοποθ?τηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα απευθ?νεται στην κοινων?α και θα απαιτε? δυναμικ? στ?ριξη για να προβληθε? ?ναντι των αντιπ?λων, δηλ?νοντα? απερ?φραστα ?τι, ?πω? κι αν εξελιχθο?ν τα πρ?γματα, καμι? περαιτ?ρω μεταφορ? του κ?στου? τη? δι?σωση? του ελληνικο? καπιταλισμο? δεν θα μεταφερθε? αυτ? τη φορ? στον κ?σμο τη? εργασ?α?. Αυτ? συνεπ?γεται μ?α σειρ? απ? συγκεκριμ?να προαπαιτο?μενα, ?πω? καμ?α με?ωση μισθ?ν και συντ?ξεων ο?τε στο δημ?σιο ο?τε στον ιδιωτικ? τομ?α, εξασφαλισμ?νη εργασ?α με συλλογικ?? συμβ?σει? παντο?, ρ?θμιση των κ?κκινων δανε?ων για τα υπερχρεωμ?να νοικοκυρι? και τι? μικρ?? επιχειρ?σει?, τρ?πεζε? υπ? δημ?σιο ?λεγχο ε?ν απαιτηθε? επανακεφαλαιοπο?ηση για τη δι?σωσ? του?.
 1. Το Πρ?γραμμα: Χρειαζ?μαστε ?να ανανεωμ?νο δυναμικ? πολιτικ? πρ?γραμμα συνεχ?? ανατροφοδοτο?μενο και επικαιροποιο?μενο που θα συμπληρ?νει το “Μ?νουμε ?ρθιοι” με προτ?σει? και μ?τρα που θα απαντο?ν στι? ?μεσε? και επιτακτικ?? αν?γκε? προστασ?α? τη? κοινων?α? το επ?μενο κρ?σιμο δι?στημα τη? μ?γιστη? αβεβαι?τητα?, επισφ?λεια? και τη? απειλ?? ανατροπ?ν σε εργασιακ?? σχ?σει? και κοινωνικ?? κατακτ?σει?, ανο?γοντα? ταυτ?χρονα την κουβ?ντα για το α?ριο. Μ?α σειρ? απ? ζητ?ματα που αφορο?ν μεγ?λου? οραματικο?? στρατηγικο?? στ?χου? με ορ?ζοντα τον κοινωνικ? μετασχηματισμ? ?πω? πχ το μοντ?λο αν?πτυξη?, η κοινωνικοπο?ηση τη? οικονομ?α?, ο δημ?σιο? ?λεγχο? των τραπεζ?ν, η αποδ?σμευση απ? τον λιγν?τη και τι? εξορ?ξει? και η επιτ?χυνση εν?? «Green New Deal» ε?ναι στ?χοι, των οπο?ων τι? προ?ποθ?σει? υλοπο?ηση? οφε?λει να διερευν?σει και να καταστ?σει ορατ?? και σαφε?? προ? την κοινων?α η πολιτικ? και κοινωνικ? Αριστερ?. Χρει?ζεται το επ?μενο δι?στημα να βρεθο?με μ?σα και δ?πλα στον κ?σμο που θα ?ρθει αντιμ?τωπο? με την ανεργ?α, την υποαπασχ?ληση, την απ?λεια τη? κατοικ?α? του, τη χρεοκοπ?α τη? επιχε?ρησ?? του και τη φτωχοπο?ηση. Αυτ? αποτελε? προ?π?θεση για να μα? εμπιστευτε? η κοινων?α και για τα παρακ?τω. Ε?ναι επομ?νω? απαρα?τητο να διαμορφ?σουμε ?να πρ?γραμμα που να στηρ?ζεται σε μ?α σωστ? εκτ?μηση του χαρακτ?ρα τη? σημεριν?? πολλαπλ?? κρ?ση?, ω? μια? μεγ?λη? δομικ?? κρ?ση? του καπιταλιστικο? συστ?ματο?, και των ευρωπα?κ?ν και διεθν?ν συσχετισμ?ν, προκειμ?νου να εντ?σσει τα βραχυπρ?θεσμα μ?τρα στο ευρ?τερο πλα?σιο των δομικ?ν περιορισμ?ν και σε μακροπρ?θεσμο στρατηγικ? ορ?ζοντα, εν? την ?δια στιγμ? ψηλ? στην ατζ?ντα μα? και σπονδυλικ? στ?λη του Προγρ?μματο? μα? πρ?πει να ε?ναι οι ανισ?τητε? –κοινωνικ??, γεωγραφικ??, κλιματικ??, ψηφιακο? αποκλεισμο?-και ο ρ?λο? του κρ?του?.
Η ασ?μμετρη διε?ρυνση ων ανισοτ?των
Η κρ?ση τη? πανδημ?α? λειτουργε? ω? καταλ?τη? για την περαιτ?ρω διε?ρυνση των ανισοτ?των στην ελληνικ? κοινων?α. Αυτ? οφε?λεται στο γεγον?? ?τι οι συν?πει?? τη? ε?ναι μεγαλ?τερε? στα πιο φτωχ? και ευ?λωτα στρ?ματα. Ταυτ?χρονα, για δε?τερη φορ? μ?σα σε μ?α δεκαετ?α, η παρο?σα κρ?ση διευρ?νει και βαθα?νει την επισφ?λεια στην Ελληνικ? κοινων?α και κατ’ επ?κταση αποσταθεροποιε? τον κοινωνικ? δεσμ?, ο οπο?ο? ?ταν ?δη ασταθ??. Η αν?πτυξη του νεοφιλελευθερισμο?, η απορρ?θμιση εργασιακ?ν σχ?σεων, η δι?λυση του κοινωνικο? κρ?του? και η διερε?νηση των ?τυπων μορφ?ν απασχ?ληση?, αποτυπ?νεται πρακτικ? σε τρει? ζ?νε?:
 1. Η ζ?νη τη? ενσωμ?τωση? που χαρακτηρ?ζεται απ? σταθερ? εργασ?α και πυκν? κοινωνικ? δ?κτυα.
 2. Η ζ?νη τη? επισφ?λεια? και τρωτ?τητα? που χαρακτηρ?ζεται απ? επισφαλε?? εργαζ?μενου? με ασταθ? κοινωνικοπο?ηση.
 • Η ζ?νη τη? αποσ?νδεση? που αφορ? του? μον?μω? εκτ?? εργασ?α?, κοινωνικ? απομονωμ?νου? και αποκλεισμ?νου?.
Στην Ελλ?δα, ?σο μονιμοποιε?ται η συνεχ?? απορρ?θμιση των εργασιακ?ν σχ?σεων και του κοινωνικο? κρ?του?, η ζ?νη επισφ?λεια? διευρ?νεται απ? τα ?ρι? τη? προ? το κ?ντρο τη? σ?γχρονη? κοινων?α? και διεισδ?ει στην πρ?τη ζ?νη, αυτ? τη? ενσωμ?τωση?.

Ο ρ?λο? του κρ?του?
Ο ρ?λο? του Δημοσ?ου και του κρ?του? εν γ?νει, ε?ναι σπουδα?ο? σε κ?θε σχ?διο μετασχηματισμο?.  Τα τελευτα?α 30-40 χρ?νια ο ρ?λο? αυτ?? αμφισβητ?θηκε και περιορ?στηκε, εν? οι υπηρεσ?ε? του υποβαθμ?στηκαν λ?γω των μειωμ?νων χρηματοδοτ?σεων. Με την ?ναρξη, ?μω?, τη? πανδημ?α? αναγνωρ?ζεται πλ?ον σχεδ?ν σε ?λο το φ?σμα τη? πολιτικ?? η σημασ?α τη? λειτουργ?α? του Κρ?του? και του Δημοσ?ου εν γ?νει, στο πλα?σιο τη? στ?ριξη? των θ?σεων εργασ?α?, παροχ?? υπηρεσι?ν υγε?α? σε μεγ?λη κλ?ματα και προγραμμ?των δι?σωση? τη? οικονομ?α?. Στο πλα?σιο τη? διακυβ?ρνηση? του ΣΥΡΙΖΑ, ?λοι μα? ?ρθαμε πολ? (πιο) κοντ? με τι? λειτουργ?ε? και αγκυλ?σει? του κρ?του? και του δημοσ?ου στο σ?νολ? του. Ε?ναι αδ?ριτη αν?γκη να προχωρ?σουμε στη δημιουργ?α μ?α? πρ?ταση? για τη δομικ? αναδι?ρθρωση του Δημοσ?ου, με ?μφαση στην διαφαν?, ισ?τιμη, αξι?πιστη, σταθερ? και γρ?γορη εξυπηρ?τηση των πολιτ?ν, με τα δικαι?ματα των εργαζομ?νων διασφαλισμ?να και τι? υποδομ?? αναβαθμισμ?νε? (π.χ. ψηφιακ? εξυπηρ?τηση, μ?ριμνα για ?σου? δεν ε?ναι εξοικειωμ?νοι με τι? τεχνολογ?ε?, ενεργειακ? αποδοτικ? κτ?ρια κτλ.). Ε?ναι επ?ση? απαρα?τητο να επαναφ?ρουμε στο προσκ?νιο το ζ?τημα του εκδημοκρατισμο? του κρ?του?, σε κεντρικ? και τοπικ? επ?πεδο.
 1. Κοινωνικ?? και πολιτικ?? συμμαχ?ε?: Η πραγματικ?τητα ?μω? παραμ?νει δ?σκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβ?ρνηση επιδι?κει την συνα?νεση ? την ανοχ? τη? πλειοψηφ?α? του ελληνικο? λαο?, με τη συνδρομ? και των ΜΜΕ, αποκρ?βοντα? τι? ταξικ?? διαστ?σει? τη? πολιτικ?? που ακολουθε?. Ο κ?νδυνο? συσπειρ?νει τον κ?σμο γ?ρω απ? το κρ?το? και την κυβ?ρνηση σε κ?θε μ?ρο? τη? γη?. Η διαχε?ριση ?μω? των επιπτ?σεων, οι κοινωνικ?? και οικονομικ?? επιπτ?σει?, ιδια?τερα ?ταν η αντιμετ?πισ? του? γ?νεται ταξικ? μεροληπτικ?, αφ?νει πολλο?? ακ?λυπτου?. Με αυτ? την ?ννοια, η επ?μενη μ?ρα τη? επιδημ?α? ε?ναι το ?δαφο? για να συγκροτ?σει ο ΣΥΡΙΖΑ τι? κοινωνικ?? και τι? πολιτικ?? του συμμαχ?ε?. Οι κοινωνικ?? συμμαχ?ε? ε?ναι το πρωτε?ον κ?θε αριστερ?? πολιτικ??. Η συμμαχ?α του κ?σμου τη? εργασ?α? με τα ν?α μεσα?α στρ?ματα, με ?μφαση στου? αυτοαπασχολο?μενου? και τη διανοητικ? εργασ?α, παρ?λληλα με του? αποκλεισμ?νου? και του? ?νεργου?, ε?ναι οι κοινωνικ?? συμμαχ?ε? που θ?λουμε να εκπροσωπ?σουμε, χθε?, σ?μερα και α?ριο μετ? την πανδημ?α. Τα κριτ?ρια για τι? πολιτικ?? συμμαχ?ε? πρ?πει να ε?ναι οι κοινωνικ?? εκπροσωπ?σει?, οι προγραμματικ?? συγκλ?σει? και το πολιτικ? και αξιακ? επ?πεδο με γν?μονα π?ντα την ιδια?τερη συγκυρ?α. Προγραμματικ?? συγκλ?σει? δεν σημα?νει προγραμματικ?? ταυτ?σει?. Η σ?γκλιση για παρ?δειγμα με (τμ?ματα) τη? σοσιαλδημοκρατ?α? προ?ποθ?τει τον απεγκλωβισμ? τη? τελευτα?α? απ? το νεοφιλελευθερισμ?. Εν? η απε?θυνσ? μα? στι? υπ?λοιπε? αριστερ?? δυν?μει? θα πρ?πει να παραμ?νει σταθερ?, παρ?λληλα με ?να σχ?διο συν?ντηση? σε καθολικο?? και τοπικο?? αγ?νε?, ?πω? βεβα?ω? και η σ?γκλιση με ?μορε? δυν?μει? και στο διεθν?? επ?πεδο. Η κ?κκινο-κ?κκινο-πρ?σινη συμμαχ?α ε?ναι αναντ?ρρητη αναγκαι?τητα στο ευρωπα?κ? και στο παγκ?σμιο επ?πεδο, καθ?? θα ?ταν δ?σκολο να ισχυριστε? κ?ποιο? ?τι μ?νη τη? η ριζοσπαστικ? αριστερ? μπορε? να ανταπεξ?λθει στην τετραπλ? κρ?ση: επιδημ?ε?-οικονομικ? και κοινωνικ? κρ?ση (των ανισοτ?των συμπεριλαμβανομ?νων)-προσφυγικ? και οικονομικ? κρ?ση- περιβαλλοντικ? κρ?ση. Στην Ελλ?δα λειτουργε? με ?να τρ?πο που μπορε? να απελευθερ?νει δυν?μει?, να πι?ζει ηγεσ?ε? κομμ?των, να εγκαλε? πολιτικ?? συμπεριφορ?? που βρ?σκονται απ?ναντι απ? τι? πολιτικ?? ταυτ?τητε? που αυτ?? θ?λουν να εκπροσωπ?σουν.
 2. Κ?μμα των μελ?ν: Δημοκρατ?α μ?σα στο κ?μμα, ?νταση τη? πολιτικ?? και οργανωτικ?? δουλει??. Τρ?α ε?ναι τα βασικ? αιτ?ματα που εκφρ?ζονται πλειοψηφικ? μ?σα στι? γραμμ?? του κ?μματο?.
  1. Το πρ?το α?τημα εκφρ?ζει διαχρονικ? την αν?γκη ενημ?ρωση? των συντρ?φων/ συντροφισσ?ν,  για ?σα διαδραματ?ζονται στο εσωτερικ? του κ?μματο?, τ?σο στα ηγετικ?  κλιμ?κια ?σο και στι? διεργασ?ε? που αναπτ?σσονται μεταξ? των τ?σεων.
  2. Το δε?τερο α?τημα αφορ? την αν?γκη συμμετοχ?? των συντρ?φων/συντροφισσ?ν, στη διαμ?ρφωση του πολιτικο? σχεδ?ου του ΣΥΡΙΖΑ που εν?οτε αισθ?νονται ?τι διαδραματ?ζεται ερ?μην του?. Αυτ? προ?ποθ?τει πλ?ρη διαφ?νεια και ?λεγχο, απ? τη β?ση, τη? λειτουργ?α? των πολιτικ?ν οργ?νων.
 • Και το τρ?το α?τημα αφορ? τα χαρακτηριστικ? αυτο? του πολιτικο? σχεδ?ου, την αν?γκη δηλαδ? για μ?α ριζοσπαστικ? αριστερ? εκδοχ? που δεν περιορ?ζεται μ?νο στη διεκδ?κηση τη? κυβερνητικ?? εξουσ?α? στη β?ση του καλ?τερου διαχειριστ? ?ναντι του αντιπ?λου. Σε αυτ? την ιστορικ? στιγμ?, αφ?νοντα? στην ?κρη εσωκομματικο?? ανταγωνισμο?? και εσωστρ?φεια που σημ?δια του? ε?χαν εκδηλωθε? εν ?ψει του συνεδρ?ου, πριν απ? την εμφ?νιση τη? πανδημ?α?, οφε?λουμε να αξιοποι?σουμε τα πολιτικ? επ?δικα τη? περι?δου για να αναβαθμ?σουμε τη ριζοσπαστικ? φυσιογνωμ?α του κ?μματ?? μα? με τεκμηριωμ?νε? θ?σει?, απορρ?πτοντα? αποτυχημ?νε? παλαι?? πρακτικ?? του λα?κισμο? και τη? συμβιβασμ?νη? και ενσωματωμ?νη? στο σ?στημα σοσιαλδημοκρατ?α? και διεκδικ?ντα? την ανασυγκρ?τηση του πολιτικο? υποκειμ?νου με χαρακτηριστικ? που μπορο?ν να λειτουργ?σουν προωθητικ? για τη συγκρ?τηση μια? μεγ?λη? αριστερ?? κοινωνικ?? πλειοψηφ?α?.戏里戏外(现场h)