???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University

?ó??êèé | English


?á????÷?íè? ?è??è??èí? ?èò??àòó??é??ò??à????è ìà?è?ò?????ì? ???ó?êí?? ?àá?ò


??í???

??ì?ü?ò??í?? ?á?à???àíè? ? ??í???

 

?í??í??í?é êà?üêó??ò??


???òà? ìà?è?ò??? ??í??? èíè?èè???àí ? 2000 ???ó ? ?àìêà? ????êòà íàó÷í?-?á?à???àò??üí?é ??òè URAN


?í???ìà?è?íí?é ?àéò
???à??íí?? ??ê???íè??


??ò??è? ??í??? ? ??í?é êà?òèí?


????????? ê ìà?è?ò?àíòàì è ????òèò???ì ???òà?à:

?í???è?íê? ?.?., ??í??àò??ü êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè? è ???òà?à ìà?è?ò???, ?à???ó?ùèé êà?????é ê?ì?ü?ò??í?é èí??í??èè ??í???


??ê?ì?í?ó?ì?? ó÷?áí?? ????áè? ?? êó??ó:


 

 

 

  ? ??í???, 2000-2017
   E-mail:
   anoprien@ya.ru
 

chengrenav

???????????? ????? ?????????

?à?è?ò?àòó?à ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà

(??? íà?è?à?èè è????ü?óéò? ÷è???íí?? ?íà÷?íè? ? òàá?è?à?)

 

?àêó?üò?ò? è èí?òèòóò?

(? 2010 ?.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
?àêó?üò?ò ê?ì?ü?ò??í?? íàóê è ò??í????èé (???)  106 103 105 115 108 24 25 48 80 80
?àêó?üò?ò ê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè (????) 40 39 48 49 43 7 7 52 56 56
?àêó?üò?ò ?à?è?ò??íèêè è ????èà?üí?é ?????ò??êè 8 8 9 6 9 2
???êò??ò??íè÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 55 60 38 33 33 16 16 64 64 64
?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 50 47 47 48 35 20 29 29 29 29
?í?òèòóò ???í??? ???à è ??????èè (???) 63 63 62 44 48 37 17 17 17 17
?àêó?üò?ò èí??í??í?é ì??àíèêè è ìà?èí??ò???íè? (???) 45 37 29 28 41 21 21 48 48 48
?àêó?üò?ò ?ê????èè è ?èìè÷??ê?é ò??í????èè (???)  33 57 44 25 29 12 12 38 38 38
?í??í??í?-?ê?í?ìè÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 45 75 59 62 64 13 45 45 45 45
?í?òèòóò èí???ìàòèêè è è?êó??ò??íí??? èíò????êòà     42      
?ò??? 445 489 483 410 410 152 172 341 377

 

 ?àêó?üò?ò ??÷è??èò??üí?é ò??íèêè è èí???ìàòèêè (????) 20 20 32 34 30 67 73 89 77   83
 ?àêó?üò?ò ê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè  (?????) 8 24 20 36 46 69 73 62 65   48
 ?àêó?üò?ò? ?ê?í?ìèêè è ì?í???ì?íòà (???) - 23 60 50 62 - - 1 27   76
 ???àíè÷??êèé ?àêó?üò?ò (??) 16 12 15 17 13 28 33 22 23   25
 ???êò??ò??íè÷??êèé ?àêó?üò?ò (????) 6 17 15 19 19 25 36 26 48   45
 ?àêó?üò?ò ?ê????èè è ?èìè÷??êè? ò??í????èé (????) 7 12 13 17 10 23 21 27 24   28
 ?àêó?üò?ò ?í????ì??àíèêè è à?ò?ìàòè?à?èè (????) 8 7 9 11 12 16 29 38 38   24
 ?àêó?üò?ò ???ò??í????èé è ó??à???íè? ???è?????ò??ì (????) 2 3 14 10 7 18 15 20 23   26
 ?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) - - 18 13 29 30 28 41 42   58
 ???í?-??????è÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 8 13 13 17 12 25 38 27 34   44
 ?ò???: 75 130 232 222 240 301 346 353 401   437

?????: á???? 5 ò???÷ ?àéò?? ìà?è?ò??? ??í??? (? ò?ì ÷è??? 2737 ? 2000-2009 ??.)

?????êòè?í?? ??ò? ìà?è?ò??? ??í??? ? ??íü ??ó÷?íè? ?è???ì?? (? 2007 ???à)

(??????í?? ?áí????íè? 23.03.2013)

??ò??à????è ìà?è?ò????÷?áí?-ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà?? ?? êó??ó ??íò??í?ò-ò??í????èè?:

?àá??í ?àéòà ìà?è?ò?à (!!!)

?óê?????ò?? ?? ?à??àá?òê? ?àéòà: htm, pdf (!!)

??ò??è÷??êè? óêà?àíè? ê ?àá??àò??í?ì ?àá?òàì: htm, pdf 

???í?÷í?é ?è?ò è ??????ê ??à÷è ?àéòà (!)

 

??ê?ì?í?ó?ì?? ?????àììí?? ?á????÷?íè?

?ê?àì?íà?è?íí?? ???????: htm, pdf (!)

??á?àíí?? ??ê?èè?????íèò??üí?? èí???ìà?è?íí?? è ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà??. ??á?àíí?? ???ó?üòàò? ?àá?ò? ìà?è?ò???


?ê?àì?íà?è?íí?? ??????? è ?à?à÷è ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"

??èì??? ????íè? ?à?à÷ ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"


?àá??í èí?è?è?óà?üí??? ??àíà (??? ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ??????? ??ì??ò?à ?áó÷?íè?)

??èì?? ????ì??íè? ???ò??à è ?à??àò?÷í??? ìàò??èà?à ? ?è?? à?ò??????àòà (??? è????ü???àíè? ? ???????? ?àùèò? ?àá?ò ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ò??òü??? ??ì??ò?à, à?ò??????àò ? ???ìàò? ?5 í??á???èì ? 6-òè ?ê?.)?????íà?üí?? ?àéò? ??êò???? êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè?:

?í???è?íê? ???ê?àí?? ?ê?????è÷

??àíè?à ?????é ?à?è?ü??è÷

 

??÷?ìó ? ???òó?à? ? ??í???

???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University