???????????? ????????
INTOURIST SPA
 
???òèíè?à, ???, ???ò??àí ???ò?÷í?é, à?èàò?ê?é, à?ò?à?àí?ê?é è ??????é?ê?é êó?íè, ??ó ???ò?÷í??? òàí?à, ?òó?è? òàí?à ?è??òà, ??é?èí? -?à?, òó?è?òè÷??ê?? á???, áàí?, ?àóíà, ?è???ìà??à?í?é áà???éí, ???àí??ìà? à?ò??ò??íêà, áè?ü??.
?ó?? ??áàêà, ???òíèêà, ?ê?êó??è?íí?é, ?ò???üíèêà, ???íà?àò??üí?é ? ??ò?à?àíè, ???üò? ????è è íà ?à??èé?ê?ì ??ì??ü?.
???íè???àíè? ì??ò ? ??ó?è? à?ò?à?àí?êè? ???òèíè?à?, íà òó?áà?à? è ??à?ó÷è? ?ò????
???òèíè?à Intourist Spa
Spa-?ò??? ? ê?ì???ê??
?ó?? ?ò Intourist Spa
?òó?è? òàí?à ?è??òà
??áà?êà ? ?àè?àí??
?àè?àí? - ?ò??? íà?ò??ùè? ìó?÷èí
??à??áí?? ?óò????ò?è? ? ?àè?àí?
?ê??òè÷??êèé òó?
?ó? - ?íàê?ì?ò?? ? ???ó?ê?é
?ó??ê?é ?ò??? -?èìà
?ó??ê?é ?ò??? - ??ò?
?íòèìí?? ??èê??÷?íè? ? ?àè?àí??
?èà??ìà á??èíè ?à?è
?ó??? òàé?ê??? ìà??à?à
?ó? ? ?àè?àí? - ?????à ???ò?êà
?????áí?? ÷àê??
?????????íè? è ???ó??íè? ??? ?àì
?ó? ? ?àè?àí? è ?àìá???ó
?ó?? ?à ó??êàìè òàí?à ?è??òà
????????íè? ?? òàí?ó ?è??òà
?ó??? ?????? ?? ?????
?ó??? ?? òàí?ó ?è??òà
??????é òó?è?ì
? ê?àé ??ò??à
??à??è÷??êà? ??áà?êà
????êè ?? ò?ì?
????êè
????êè ??ó??é 2
????êè ??ó??é
??×??