P?esko?it na hlavní obsah
P?esko?it hlavi?ku

P?ijímací ?ízení otev?eno

Vyberte si z nabídky na?ich studijních program?
a p?ihlaste se do 2. srpna 2020 (2. kolo).

Do ?koly p?i práci? Pro? ne. Studujte stroja?inu na dálku

Zjistěte, jaké mo?nosti kombinovaného studia nabízí Fakulta strojní V?B-TUO.

Festival Art & Science 2020

Uskute?ní se ve ?tvrtek 3. zá?í s tématem recyklace. Hlavními hudební hosty budou Poká? a David Koller.

Ale? Vysock? získal presti?ní cenu za svou doktorskou práci

Absolventská práce zabodovala v konkurenci více ne? osmi set prací a získala cenu Wernera von Siemense.

Pracovní p?íle?itosti

Aktuální p?ehled pracovních míst pro absolventy, brigády a trainee programy.

男主跟女配各种做h

Inovace, které h?bou světem. Absolventi, kte?í si z nabídek práce mohou vybírat. Fakulta strojní dr?í krok s rychl?m tempem moderní doby a díky tomu je místem, kde vznikají jedine?ná technická ?e?ení a kde se mladí stroja?i vzdělávají v nej?ádaněj?ích oborech sou?asnosti. Mohou se také zapojit do projekt?, jako je konstrukce studentské formule nebo stavba autonomního robota RoverOva. Spolupráce s pr?myslem umo?ňuje p?enos inovací do praxe a student?m p?iná?í zku?enosti, které pak ocení nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. Podle nich jsou absolventi skvěle p?ipraveni do praxe, za co? Fakultě strojní nále?í st?íbro v anketě ?kola doporu?ená zaměstnavateli

Formula Student

Osm kateder Fakulty strojní V?B-TU Ostrava spojilo své síly a vyvíjí studentskou formuli typu SAE? s cílem porovnání schopností konstruk?ních vlastností jednotliv?ch prvk? formule na národní a mezinárodní univerzitní úrovni.

RoverOva

T?m doktorand? a student? z Katedry robotiky se ú?astní se sv?m robotem K3P4 mezinárodní soutě?e mobilních robot? European Rover Challenge.

RoverOva

T?m doktorand? a student? z Katedry robotiky se ú?astní se sv?m robotem K3P4 mezinárodní soutě?e mobilních robot? European Rover Challenge.