Latest Entries »

Nie b?dzie kombajnu, poprawy, nie b?dzie niczego, no mo?e poza warunkiem z chemii – takie tylko?has?a wypowiadane by?y na korytarzach w przerwach mi?dzy zaj?ciami, na zaj?ciach, na piwie, w multibrowarze, na fejsie.

Studiuj? ju? drugi rok. Oczywi?cie, ?e siej? panik?. Takie ich zadanie. Ale ich zadaniem jest te? trzyma? morze p?yn?cej gotówki w postaci ucz?szczaj?cych studentów. Znajduj? proporcje mi?dzy wymienionymi wcze?niej panik? studentów i gotówk?.

Godzina 20, zapowiedziane rewelacje na fejsie, ?niemo?liwe a jednak” . Otwieram wi?c piwo (Kocour, Pale Ale – z górnej fermentacji, mocno chmielowe, mocno b?belkowe, d?ugo musuje, intensywna goryczka, pi?kny ciemno z?oty kolor) i czekam. Kilkana?cie minut po 20 pojawia si? zapowiadany ?long story short” poprzedzony wojn? na komentarze, lajki i wszystko co mo?liwe. Niemo?liwy kombajn staje si? faktem. Puf, ca?a magia i nihilizm pryska, jawi si? nowa szansa przed… w sumie przed wszystkimi.

Tak by?o jest i b?dzie, chocia? mia?o by? zupe?nie inaczej. Ach, studia. Na szcz??cie ju? nied?ugo. Ju? nied?ugo koniec ?wiata i kolejny ?farmacyjny ivent”. I po co by?a nam ta farmacja?

Za g?o?no! Telewizor gra jak g?upi, ca?y dzień. Rozmowy, do?? g?o?ne, ju? od rana. Mo?na pomy?le?, ?e to skargi s?siadów na nas, do?? lekko podchodz?cych do ?ycia studentów. Ale gdy dodam do tego, ?e od 6 rano po ca?ej klatce niesie si? ró?aniec z Radiem Maryja, robi si? dziwnie… View full article »

Hunger Games

Wczoraj odby?a si? oficjalna ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich, zapowiadana jako najbardziej niespotykana, najlepsza, najwi?ksza impreza otwarcia w 120stu letniej historii Igrzysk. Zatrudniono miasteczko ludzi, Danny’ego Boyle’a, tajemnicz? osob? do zapalenia znicza, Królow? do skoków ze spadochronem i stadnin? koni. Wszyscy s? zachwyceni. A ja? View full article »

My?la?em, ?e nie do?yj? chwili, kiedy b?d? mia? ochot? przeprosi? Rebecc? Black za ton? jadu jak? wyla?em na jej utwór, na to arcydzie?o mi?dzynarodowego znaczenia, kiedy powiem, ?e to w sumie niez?a piosenka i nie mia?em racji mówi?c, ?e Black nie umie ?piewa?. ?ycie lubi mnie zaskakiwa?, w?a?nie ta chwila nadesz?a! Poznajcie ?zespó?” Double Take! View full article »

Hymn Euro?

Z pocz?tku to mia? by? wpis o piosence Libera pod urzekaj?cym tytu?em Czyste szaleństwo i b?d?cej mniej lub bardziej oficjaln? polsk? piosenk? na Euro 2012. Postanowi?em jednak poszpera? troch? w sieci i dotar?em do naprawd?, je?li mnie oczy nie myl?, oficjalnego nagrania Euro. Kto to ?piewa? I czy mo?na to nazwa? ?piewem? View full article »

Dzisiaj rano s?ucha?em audycji Poranny WF Wojewódzkiego i Figurskiego w Esce Rock. Prezenterzy na?miewali si? z maj?cej wej?? na rynek ksi??ki o Katarzynie Wa?niewskiej. Przydarzy?a si? ludziom ogromna tragedia, ale jak tu nie ?mia? si? z tego co dzieje si? po tym wydarzeniu? View full article »

W ?rod? przywita?a mnie pi?kna pogoda. Taka pi?kna, ?e stwierdzili?my z Erykiem, i? to dobry dzień by pogra? w tenisa. W szkole nieopodal jest kompleks boisk, a na nim kort tenisowy. Zanim si? jednak tam udali?my, wykona?em telefon by dowiedzie? si? czy przypadkiem godzina gry nie kosztuje 80 z?otych, jak na innych bia?ostockich kortach.

View full article »

Obejrza?em film. Powiedzia?bym, ?e by? z?y i dziwny, ale boj? si? bycia pozwanym do s?du jak Tomasz Raczek. Ten film to Iron Lady.

View full article »

Eska Rock ma bardzo wkurzaj?cy nawyk robienia z piosenek fajnych – bardzo fajnych. Utwór, który jest przyjemny dla ucha Eska Rock lubi odtwarza? tyle razy, a? jest on niezno?ny pod ka?dym wzgl?dem. Tak na przyk?ad dzia?o si? z Awangarda, Jazz i podziemie czy Ty i ja i zawsze jeszcze kto?, a ostatnio z Erykiem, ee, tzn. Gotye – Somebody that I used to know. Jednak na ich playli?cie, chocia? do?? w?skiej, go?ci kilka bardzo przyjemnych utworów. Oto moja osobista lista. View full article »

Wielka mi?o??

Wybrawszy do obejrzenia film ?Big love” udali?my si? do kina Helios. Po zwiastunach, wywiadach i opisach filmu mia?em nadziej? na dobre polskie kino. Jednak re?yserski debiut Barbary Bia?ow?s nie jest dobry. Ci??ko mówi? to polskim filmie, ale ten jest po prostu g?upi. View full article »