Güvenilir Mühendislik

不知火舞公园

Is?msan'?n temel yetkinli?i, farkl? hammaddeleri ve ürünleri kar??t?rma, homojen ve emülsiyon haline getirme, tepkimeye sokma, kurutma, ayr??t?rma, buharla?ma, sterilize etme ve granül haline getirme i?lemlerinde verimli olan endüstriyel üretim tekni?inde ba?ar?l? ekipmanlar?n üretimidir.

Is?msan?ayn? zamanda dünya ?ap?nda farkl? sekt?r dallar?na, ?rn. g?da ve yem ürünleri, kimya, ila? sanayisinden yap? malzemesi sanayisine komple üretim hatlar? da üretmektedir.

ISIMSAN'A HO? GELD?N?Z

Biz bir aile ?irketiyiz. ?irket merkezimiz, Türkiye'nin en büyük ikinci sahil metropolü ve?ü?üncü büyük kenti olan ?zmir'de bulunmaktad?r.

1982 y?l?nda basit makineler üreten bir ?irket olarak kurulmu?ken, bugün dünya ?ap?nda mü?teri portf?yümüz?i?in karma??k üretim tesisleri imal eden bir ?irketiz.

Motivasyonu yüksek ?al??anlar, sürekli ilerleyen üretim standartlar? ve?kalite stratejisi ile 30 y?l? a?k?n bir süredir sa?l?kl? bir ?irket geli?imi sa?lad?k. Tutkumuz, bilgi birikimimiz ve ?zellikle mü?teri ve ortaklarla sa?lanan güven dolu ili?kimiz sayesinde?tavsiye üzerine?kurulan?i? ba?lant?lar? ile büyüme kaydettik.

2016 y?l?nda üretim tesisi ve teknoloji merkezi i?eren yeni bir genel merkezin a??l???n? yapt?k. Modern üretim standartlar?, toplamda 5.000 m2?kapal? üretim alan? ve yakla??k 50 ki?ilik teknik a??dan iyi e?itimli?yüksek nitelikli ?al??anlar?m?z ile sistemin?temelini olu?turduk.

Uluslararas? y?nelimimiz, dünya genelinde artan sat?? ve hizmet a??m?z ve farkl? kültürlerle olan ili?kimiz bizi güvenilir bir ortak haline getirdi ve siz mü?terilerimizce tercih edilir k?ld?.

ISIMSAN - Güvenilir Mühendislik

Taleplerinizi Kar??l?yoruz

不知火舞公园

?yi mühendislik farkl? maddeleri ve s?v?lar? son derece hassas bir ?ekilde üretim sürecine aktarmak ve i?lemektir. Bunu yaparken kalite ve maliyetide mü?terilerimiz i?in dü?ünmekteyiz. Bu fikir makine mühendisli?i ??zümlerimizi geli?tirmemizdeki ana?kriterdir. En ba?tan itibaren?Is?msan mü?terilerinin?ihtiya?lar?na ve formüllerine g?re hareket etmektedir.

Yüksek kaliteli toz ürünler ve s?v?lar üreten prosesler konusunda da olduk?a deneyimliyiz. Dolay?s?yla temel?mühendislikten kendi bile?enlerimizin üretimine ve nihai montaj?na kadar tüm hizmetleri tek elden tedarik etmekteyiz. Her bir proje a?amas?n? kendimiz y?netti?imiz i?in tüm ilgili ki?iler de tek ?at?da bulu?maktay?z. Bu ?ekilde kesi?me noktalar?n? azaltarak sorunsuz proje ak??lar? sa?lamaktay?z.

B?LG?Y? SEKT?RLER ARASI KULLANMAK

Y?llarca biriken bilgiyi sekt?rler aras?, mü?terilerimizin lehine kullan?yoruz.

Bu y?ntem sayesinde, ?rne?in g?da sekt?ründe kullan?lan kar??t?rma y?ntemlerini ayn? zamanda kimya sekt?ründe bulunan hassas hammaddelerin i?lenmesi i?in de uygulayabiliyoruz.

K?sacas?, bir alanda uzun y?llardan beri kullan?lan teknolojileri yenilik olarak kabul edilen bir di?er alana aktar?yoruz.

MAK?NE M?HEND?SL??? B?R ZANAATT?R

Makine mühendisli?i ??zümlerinin yarat?lmas??i?in i?lemsel bilgi bir ?n ko?uldur. Fakat profesyonel bir?i??ilik?olmadan sadece teorik bilgi de?ersiz kal?r. Yüksek kaliteli tesislerin konstrüksiyonu sadece k?klü i??ilik?becerileri ile birlikte yap?labilir.

Farkl? talepleri kar??layabilmek i?in ?rn. kaynak i?lemi do?ru ??renilmi? olmas? ve do?ru uygulanabilir olmas? esast?r. Bizim i?in bu konu son derece ?nemlidir. Sadece bu?anlay?? ile?mü?terilerimizin yüksek taleplerini yerine getirmekteyiz.

ISIMSAN - Taleplerinizi Kar??l?yoruz

Yan?n?zday?z

不知火舞公园

Bir üretim tesisi kurarken veya geli?tirirken hangi pazar? hedeflerseniz hedefleyin biz sizin yan?n?zday?z. Belkide ?oktan orada bulunmaktay?z.

ISIMSAN - Yan?n?zday?z

??züm Ortaklar?m?z

Ara?t?rma Partneri

Dernek ?yesi

Dernek ?yesi

ISO 9001 & 14001

ISO 3834 & 14731

ISO 3834 & 14731

ISO 3834 & 14731

2006/42/EC

Is?msan a?a??da belirtilen standartlara ve mü?teri taleplerine g?re tesisler üretmektedir. Uluslararas? direktifler ve y?netmelikler:

  • CE 2006/42/EG (Makine y?netmeli?i)
  • CE 2014/29/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
  • CE 2014/68/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
  • ATEX ?rün hatt? 2014/34/EU
  • EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group)
  • GMP (Good Manufactuning Practise)
  • FDA (U.S. Food & Drug Administration)
  • EAC (EurAsia Conformity)

Is?msan, ISO 9001 Kalite Y?netim Sertifikas?'na ve ISO 14001 ?evre Y?netim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.
Is?msan, kaynak firmas? olarak IIW (Uluslararas? Kaynak Enstitüsü) taraf?ndan ba?ar?yla test edilmi?tir.

HEADQUARTER TURKEY / WORLDWIDE OPERATIONS

Address: Is?msan Müh. San ve Tic. A.?. - Ulucak Cumhuriyet Mahallesi - 9081 Sk. No: 59, 35735 ?zmir (Turkey)

GLOBAL OPERATIONS

Yusufcan Güner

Pos.: Director Global Operations

Language: Turkish, English

Mail: [email protected]

Phone: +90 232 877 05 82

Cell: +90 530 463 85 37

SALES

Berk Eren

Pos.: Sales Engineer

Language: Turkish, English

Mail: [email protected]

Phone: +90 232 877 05 82

Cell: +90 542 272 69 27

SERVICE

Yusufcan Güner

Head of Technical Service

Language: Turkish, English

Mail: [email protected]

Phone: +90 232 877 05 82

Cell: +90 530 463 85 37

SALES AGENTS - EUROPE

GERMANY, SWISS, AUSTRIA

Pierluigi Brignoli

Langage: Italian, English, Russian, German

Mail: [email protected]

Cell: +39 338 697 63 11

ITALY, RUSSIA, BELARUS

Pierluigi Brignoli

Language: Italian, English, Russian, German

Mail: [email protected]

Cell: +39 338 697 63 11

EAST EUROPE

Sinisa Knezevic

Language: Serbian, English

Mail: [email protected]

Cell: +381 60 633 11 09

BALKAN COUNTRIES

Daniela Mladenovic

Language: Serbian, English

Mail: [email protected]

Cell: +381 62 188 99 95

SALES - MIDDLE EAST

MIDDLE EAST

Sales Manager

Mohammad Alaghehbandi

Language: English

Mail: [email protected]

Phone: +98 939 839 09 72

Cell: +98 912 963 20 01

DISTRIBUTORS - SOUTH AFRICA, UAE, CHINA

SOUTH AFRICA

Speirs Timber Developments

Carl Speirs

Language: English

Mail: [email protected]

Cell: +27 83 304 64 78

UAE

AMTC LLC.

Yousef Shreim

Languages: Arabic, English

Mail: [email protected]

Cell: +971 52 933 33 44

CHINA

Haite Systems Co. Ltd.

James Zhang

Langages: Chinese, English

Mail: [email protected]

Cell: +86 139 2681 96 16

Sanal ?rün Fuar?