Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:
02.06.2020

Optické patchcordy a pigtaily

Kategória: Firemné èlánky

Odosielanie dát pomocou optiky je v súèasnosti najmodernej?ou technológiou podporujúcou napríklad informatizaèný a telekomunikaèný priemysel. Optické káble umo?òujú odosielanie dát s dosahom neporovnate?ným pre elektrický signál a predstavujú základ pre zrýchlenie internetu.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 3422  3422 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0

>> Prezentujte Vá? projekt na SVETELEKTRO

23.05.2020

Dvojkolesové balansujúce vozidlo - 3. èas?

Kategória: Mikroprocesory

V tejto èasti je spomenutá softvérová èas? vozidla.

Autor: jogyno183

?itate?ov: 2071  2071 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
17.05.2020

Napájacie konektory od spoloènosti Amass DC

Kategória: Firemné èlánky

Existujú elektronické komponenty, ktoré sú dobre známe dokonca aj "nezasväteným" zákazníkom, nehovoriac o in?inieroch alebo technikoch elektroniky. Tieto prvky sú be?né a prestávame im venova? pozornos?, aj ke? nám nikdy nepri?lo na um zis?ova?, kto je ich výrobcom. Ve?mi dobrým príkladom sú napájacie konektory XT30, XT60 alebo XT90 (zástrèky a zásuvky) známe z rôznych zariadení. Doká?ete uvies? ich výrobcu?

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 2135  2135 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
11.05.2020

LED osvetlenie akvária: komponenty, v?ber, parametre a in?talácia

Kategória: Firemné èlánky

Zva?ujete osvetlenie akvária? Potom si urèite kladiete otázku, ako akvárium osvetli? lacno a kvalitne. ?astými problémami je vodeodolnos? osvetlenia, prehrievanie, malý výkon alebo vysoká cena. Moderným rie?ením je pou?itie LED pásikov. Osvetlenie vydr?í dlho a nebude sa prehrieva?.

Autor: LED Solution

?itate?ov: 2394  2394 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
29.04.2020

DATV + NB provoz p?es dru?ici EsHail-2

Kategória: HAM - Technika

V tomto èlánku bych rád popsal poslední aktualizace a zmìny v mém úzkopásmovém a DATV vybavení pro komunikaci pomocí geostacionární dru?ici EsHail-2.

Autor: OK2HAZ

?itate?ov: 3545  3545 Komentárov: 1  1 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
20.04.2020

Lokátor pre modely (rakiet)

Kategória: VF technika

Kto sa niekedy venoval stavbe RC modelov, alebo modelom rakiet, prípadne sa sna?il doh?ada? stratený dron, ten urèite vie, ?e doh?ada? zariadenie v teréne mô?e by? dos? problém

Autor: bobo87

?itate?ov: 3795  3795 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
14.04.2020

Dvojkolesové balansujúce vozidlo - 2. èas?

Kategória: Mikroprocesory

V tejto èasti sú spomenuté v?etky elektronické komponenty.

Autor: jogyno183

?itate?ov: 3124  3124 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
30.03.2020

Fotoelektrické senzory v praxi - rozpoznanie smeru pohybu

Kategória: Firemné èlánky

V rôznych aplikáciách priemyselnej automatizácie sa najbe?nej?ie pou?ívajú dva typy senzorov: fotoelektrické a indukèné (pribli?ovacie). Oba typy majú svoje výhody a nevýhody, ktoré urèujú ich pou?itie. Napríklad, ak induktívny senzor doká?e detegova? kovové objekty skryté za neprieh?adnou nekovovou preká?kou, potom táto mo?nos? nie je k dispozícii pre fotoelektrický senzor, ktorý musí "vidie?" objekt v urèitom svetelnom rozsahu. Na druhej strane, ak v takom senzore pou?ijeme laserové svetlo, dosah detekcie mô?e by? ve?mi ve?ký a mô?e dosahova? a? nieko?ko desiatok metrov. Indukèné senzory sa u? nemô?u pochváli? takým rozsahom.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 4200  4200 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
10.03.2020

Dvojkolesové balansujúce vozidlo - 1. èas?

Kategória: Mikroprocesory

V súèasnosti nastáva ve?ký rozmach rôznych druhov elektrických vozidiel, ktoré v?aka nízkej cene elektrickej energie, zni?ujú náklady na prepravu. Taktie? vývoj dopravných prostriedkov týmto smerom je do budúcna ve?mi dôle?itý, preto?e je potrebné dba? na ?ivotné prostredie a vyu?íva? obnovite?né zdroje energie. Je to vidie? najmä u elektromobilov, ktoré majú v súèasnosti èoraz väè?iu popularitu. Zavádzajú sa rôzne nízko emisné zóny, kde vstup autám na fosílne palivo je zakázaný. Preto mi napadlo vytvori? si vlastné elektrické vozidlo in?pirované zariadením typu Segway, ktoré by bolo vhodné pre prepravu osôb na krátke vzdialenosti. V nasledujúcich èastiach bude popísaný jeho vývoj, realizácia a výsledné vyhotovenie. V prvej èasti je popísaný návrh a kon?trukcia mechanickej èasti.

Autor: jogyno183

?itate?ov: 4867  4867 Komentárov: 2  2 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
02.03.2020

Automatická identifikácia pomocou èítaèiek RFID od firmy Elatec

Kategória: Firemné èlánky

Zariadenia vyu?ívajúce technológiu RFID na identifikáciu sa ?iroko pou?ívajú v skladovej logistike, ?pedícii alebo riadení. Ve?ké mno?stvo dostupných rie?ení a èastá potreba ich integrácie do jedného súdr?ného systému v?ak mô?u by? problematické a èasovo nároèné.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 2788  2788 Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Autor stránky je Ondrej Závodsk?(zawin), o graficky design sa stará ?ubo? Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
?as potrebn? k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd