Oryginalna budka fotograficzna DIY sterowana przez Arduino

Oryginalna budka fotograficzna DIY sterowana przez Arduino

Budka fotograficzna to bardzo przydatna rzecz podczas imprez okoliczno?ciowych, bo w ?atwy sposób umo?liwia stworzenie trwa?ej pami?tki.

Gotowe rozwi?zania nie nale?? do najtańszych, wi?c to DIY mo?ne okaza? si? dobr? alternatyw? dla gotowych urz?dzeń tego typu.

Czytaj ca?o??…

Mobilna lodówka DIY, która b?dzie Was ?ledzi? dzi?ki Arduino

Mobilna lodówka DIY, która b?dzie Was ?ledzi? dzi?ki Arduino

Nie ma nic lepszego od zimnego napoju, gdy za oknem upa?. Szkoda tylko, ?e nie zawsze mo?na mie? dost?p do lodówki.

Okazuje si?, ?e jednak mo?na! Oto autonomiczna podstawka DIY pod turystyczn? lodówk?, która b?dzie Was ?ledzi?a. Od teraz zimny napój b?dzie zawsze (dos?ownie) tu? za wami!

Czytaj ca?o??…

Uniwersalny czujnik filamentu DIY do drukarek 3D

Uniwersalny czujnik filamentu DIY do drukarek 3D

Podczas czasoch?onnych wydruków 3D mo?e si? okaza?, ?e aktualnie u?ywany filament si? kończy. Je?eli w por? tego nie wy?apiemy to druk w wielu przypadkach b?dzie trzeba rozpocz?? od nowa.

Ten niewielki czujnik DIY poinformuje nas, gdy zabraknie filamentu, i wstrzyma drukowanie.

Czytaj ca?o??…

Co ciekawego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #23

Co ciekawego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #23

Na naszym forum ca?y czas pojawiaj? si? ciekawe projekty, których autorami s? czytelnicy Forbota. Czy widzieli?cie ju? ostatnie DIY?

Pora na list? kolejnych projektów. W zestawieniu du?o ciekawostek dla fanów robotyki, domowej automatyki oraz sztuki.

Czytaj ca?o??…

Raspberry Pi 4 z 8 GB pami?ci RAM trafi?o do sprzeda?y!

Raspberry Pi 4 z 8 GB pami?ci RAM trafi?o do sprzeda?y!

Ostatnie tygodnie przynios?y kilka wa?nych zmian dla fanów Raspberry Pi. Do najciekawszych nale?y m.in. premiera nowej kamery oraz udost?pnienie wersji beta d?ugo oczekiwanego EEPROM-u.

Pora na kolejn? nowo??. W rodzinie malinowych p?ytek pojawi? si? nowy komputer, który przyda si? przy budowie zaawansowanych projektów!

Czytaj ca?o??…

Dlaczego warto skorzysta? z TERRINet? Przyk?adowy projekt

Dlaczego warto skorzysta? z TERRINet? Przyk?adowy projekt

TERRINet to projekt finansowany ze ?rodków UE, którego celem jest udost?pnienie darmowego dost?pu do laboratoriów robotycznych.

O inicjatywie pisali?my ju? pod koniec 2018 roku. Teraz nadesz?a pora, aby przedstawi? przyk?ad projektu, który powsta? dzi?ki TERRINet.

Czytaj ca?o??…

Miniaturowa kostka LED RGB z Wi-Fi i ?yroskopem

Miniaturowa kostka LED RGB z Wi-Fi i ?yroskopem

Picocube to projekt miniaturowej kostki LED, któr? mo?na kontrolowa? w wyj?tkowy sposób za pomoc? prostych ruchów lub telefonu.

Mimo niewielkich rozmiarów autorowi uda?o si? w jej wn?trzu zmie?ci? modu? Wi-Fi i ?yroskop. Ca?o?? jest wr?cz pe?na ciekawych rozwi?zań.

Czytaj ca?o??…

Kurs micro:bit – #9 – krokodylki, tester refleksu

Kurs micro:bit – #9 – krokodylki, tester refleksu

W ostatniej cz??ci kursu wykorzystamy kolorowe przewody z tzw. krokodylkami, dzi?ki którym do micro:bita pod??czymy zadziwiaj?ce przedmioty.

Kulka z folii aluminiowej, spinacz i banan? Tak, te elementy te? mog? pe?ni? funkcj? niezwykle oryginalnych przycisków!

Czytaj ca?o??…

Co ciekawego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #22

Co ciekawego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #22

Na naszym forum ca?y czas pojawiaj? si? ciekawe projekty, których autorami s? czytelnicy Forbota. Czy widzieli?cie ju? ostatnie DIY?

Pora na list? kolejnych projektów. W zestawieniu du?o ciekawostek dla fanów robotyki, gad?etów dla domu oraz gier.

Czytaj ca?o??…

Czytaj losowy artyku?