Konkurrentanalys.eu - konkurrenskonsulterna

奇米影视盒首页

Konkurrentanalys.eu utf?r konkurrentanalyser och relaterade uppgifter p? uppdrag av f?retag och organisationer i Sverige.

奇米影视盒首页

En konkurrentanalys ger dig en ?verblick av konkurrensen i din bransch och f?r dina produkter. Den kan svara p? varf?r kunderna ibland v?ljer konkurrenternas varor och tj?nster. Du f?r en uppfattning om vilka framtidsplaner dina existerande konkurrenter har och vilka nya som kan vara p? v?g. Analysen ger dig chansen att ta vara p? m?jligheter till ?kad f?rs?ljning och undvika on?diga risker att tappa kunder och f?rs?ljning. Om du t?nker starta eget som entrepren?r, hj?lper en konkurrentanalys dig att f?rst? konkurrenssituationen.

奇米影视盒首页

En konkurrentanalys bygger p? information insamlad om marknaden, konkurrentf?retag och deras produkter. Vi hj?lper dig att samla in och sammanst?lla data fr?n m?nga olika omr?den, allt efter dina behov och ?nskem?l. Vi kan hantera informationsinsamling ?ven p? engelska, franska, spanska och tyska.

Analysen kan bland annat omfatta konkurrenters aff?rsmodeller, erbjudanden, produkter och tj?nster, produktlanseringar, marknadsstrategier och priss?ttning, marknadsf?ring och reklam, marknadsandel, marknadsposition och marknadsmix, f?rs?ljning, distribution, produktionskapacitet, teknik, patent, varum?rken, m?nsterskydd, kunder och kundgrupper, s?ljk?r, f?retagsstruktur, personer i ledningen, l?nsamhet och finansiella f?ruts?ttningar.

Konkurrensdata fr?n databaser, media, webben och andra k?llor

R?data samlas fr?mst in fr?n webbplatser och databaser. Vi lusl?ser broschyrer, nyhetsbrev och annat marknadsf?ringsmaterial. Vi kan j?mf?ra butiker, produkter och serviceniv?. Viss information baseras p? uppgifter hos PRV, Bolagsverket och i andra offentliga register. Genom intervjuer och enk?ter med anst?llda och kunder tas en bild fram av hur f?retaget uppfattas. Vi anv?nder ?ven aktuell statistik fr?n SCB och andra k?llor f?r v?ra konkurrensanalyser.

Vi utv?rderar hur l?tt konkurrentf?retag och deras produkter kan n?s via popul?ra s?kmotorer som Google. Mycket information finns vanligtvis redan inom din organisation, men beh?ver samlas in och sammanst?llas.

Omv?rldsanalys ger konkurrensf?rdelar

V?r omv?rldsanalys visar hur f?retagets kringliggande aff?rsmilj? ser ut och vart den kan t?nkas vara p? v?g. Den kan anv?ndas som benchmark eller f?r prognoser.

Nyckeltal f?r enkel j?mf?relse

Med r?kenskapsanalys tar vi fram siffror och nyckeltal ur ?rsredovisningen som beskriver dina konkurrenters l?nsamhet och deras finansiella styrka. Vi tar ?ven fram andra f?retags-, produkt- och branschspecifika nyckeltal f?r j?mf?relser mellan bolag och erbjudanden.

Etablerade marknadsf?ringsmodeller f?r analys

Till hj?lp anv?nder vi enkla och v?letablerade modeller som:

  • SWOT-analys (styrkor och svagheter, m?jligheter och hot),
  • 4P (marknadsf?ringsmix: produkt, pris, plats, p?verkan),
  • PESTLE (omgivning: politisk, ekonomisk, social, teknisk, juridisk, milj?m?ssig),
  • Ansoffs matris (existerande och nya produkter och marknader),
  • BCG- eller Boston-matrisen (investeringsbeslut kring produkter),
  • McKinsey-matrisen (aff?rsstyrka och branschattraktivitet),
  • Porters femkraftsmodell (konkurrensstrategi: kunders och leverant?rers f?rhandlingsstyrka, substitut, uppstartsm?jligheter, konkurrens) och
  • Minzbergs konfigurationer (f?retagets organisation).

Sammanst?llning med handfasta strategiska och taktiska r?d

En konkurrentanalys kan ge m?nga nya uppslag och infallsvinklar. Baserat p? analysen kan vi ge konkreta r?d f?r att ta tillvara p? konkurrensf?rdelar och merv?rden. Vi sammanst?ller ett f?rslag p? handlingsplan f?r strategisk aff?rsutveckling, kundanpassning och differentiering. Informationen presenteras p? ?nskat s?tt f?r att b?st komma hela f?retaget till del.

L?s vidare:

Vill du veta mer? Kontakta en konsult i dag!